Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 06/10/2022

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước, giai đoạn 2022 - 2025

Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước, giai đoạn 2022 - 2025

(28/09/2022)

Ngày 15/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1085/QĐ-TTg về Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra trong giai đoạn 2020-2025. Kế hoạch đặt ra phạm vi thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước hay trong một bộ, cơ quan, địa phương. Đối tượng thực hiện thống kê, rà soát, đơn giản hóa là các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Kiểm soát thủ tục hành chính: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Kiểm soát thủ tục hành chính: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

(22/09/2022)

Sáng ngày 22/9/2022, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 với mục tiêu “lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”. Đồng thời, định hướng, hướng dẫn, trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Ông Nguyễn Minh Thắng, Phó Chánh Văn phòng Bộ TT&TT chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.

Một số kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ TT&TT từ đầu năm 2021 đến nay

Một số kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ TT&TT từ đầu năm 2021 đến nay

(21/09/2022)

Ngày 13/9/2022, Văn phòng Chính phủ đã phát hành Báo cáo về tình hình công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp từ năm 2021 đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2022-2025. 

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2022 - 2025 để đột phá trong cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2022 - 2025 để đột phá trong cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính

(21/09/2022)

Tại Báo cáo về tình hình công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp từ năm 2021 đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2022 - 2025 được Văn phòng Chính phủ phát hành tháng 9/2022, Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ để tiếp tục triển khai có hiệu quả và tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường kinh doanh gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số.