Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06 bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao

Thứ ba, 12/03/2024 08:46

(Mic.gov.vn) -  Ngày 05/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-CP về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 02/2024.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06  bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao- Ảnh 1.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024

Nghị quyết nêu rõ: Trong tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2024, c ông tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngày càng có nhiều kinh nghiệm, quyết liệt, vững vàng, linh hoạt, trách nhiệm, hiệu quả hơn; đã bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách nhanh, kịp thời, phù hợp, hiệu quả; tích cực, chủ động giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao, không đùn đẩy, né tránh công việc; tranh thủ tận dụng tối đa thời cơ, thuận lợi và nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, nỗ lực vượt qua thách thức; sắp xếp công việc khoa học, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó để tạo khí thế thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ khác.

Công tác hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, chuyển đổi số quốc gia, triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), cung cấp dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ; tập trung xử lý các tồn đọng, vướng mắc kéo dài; đẩy mạnh đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược, quan trọng; khẩn trương nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền các cơ chế, chính sách mới, đặc thù, thúc đẩy và làm mới các động lực tăng trưởng, giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số ngành, lĩnh vực còn khó khăn. Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục trong giai đoạn khó khăn. Ở trong nước, nền kinh tế nước ta tiếp tục chịu “tác động kép” từ các yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại nhiều năm. Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Lãnh đạo chủ chốt, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, triển khai hiệu quả Chương trình làm việc năm 2024 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức soạn thảo các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5 để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành; chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, bảo đảm chất lượng, tiến độ, nhất là những vấn đề thể chế, cơ chế, chính sách, quy định mới, thí điểm, đặc thù. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 và công tác cải cách thủ tục hành chính; tập trung cấu trúc lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở liên thông điện tử, tái sử dụng dữ liệu để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến liên thông toàn trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tạo sự chuyển biến thực chất trong việc cung cấp dịch vụ công, giảm phiền hà, thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường chia sẻ cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý theo thời gian thực để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan trung ương và địa phương khai thác, phân tích phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ ra quyết định.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh; phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an rà soát, tháo gỡ các vướng mắc về tiêu chuẩn, quy trình công nghệ thông tin và về pháp lý liên quan đến việc thực hiện Đề án 06; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ (Thường trực Tổ công tác Đề án 06) chủ động làm việc với các bộ, ngành, địa phương để đôn đốc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

KSTTHC - TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top