Văn bản pháp luật

Các dự thảo lấy ý kiến góp ý

Xem tất cả

Dự thảo Nghị định quy định về cơ sở dữ liệu dùng chung

Ngày bắt đầu 31/03/2024 - Ngày hết hạn 31/05/2024

Dự thảo Thông tư Quy định công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử nước ngoài; công nhận chữ ký điện tử, chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài

Ngày bắt đầu 31/03/2024 - Ngày hết hạn 31/05/2024

Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc hỗ trợ đồng thời mạng thông tin di động NR và E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến”

Ngày bắt đầu 28/03/2024 - Ngày hết hạn 28/05/2024

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT, Thông tư số 05/2016/TT-BTTTT và Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT

Ngày bắt đầu 27/03/2024 - Ngày hết hạn 27/05/2024

Dự thảo Thông tư Quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông.

Ngày bắt đầu 29/02/2024 - Ngày hết hạn 29/04/2024

Dự thảo Quy định chi tiết hoạt động bán buôn trong viễn thông

Ngày bắt đầu 29/02/2024 - Ngày hết hạn 29/04/2024

Dự thảo Thông tư quy định giá thuê sử dụng mạng cáp trong tòa nhà, giá thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

Ngày bắt đầu 22/02/2024 - Ngày hết hạn 22/04/2024

Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá, phương pháp định giá thuê sử dụng mạng cáp trong tòa nhà, giá thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông, tổ chức, cá nhân sở hữu công trình viễn thông

Ngày bắt đầu 22/02/2024 - Ngày hết hạn 22/04/2024

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Xem tất cả

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về quản lý, đấu giá kho số viễn thông, tài nguyên Internet

Ngày bắt đầu 05/02/2024 - Ngày hết hạn 05/04/2024

Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến di động mặt đất và trung kế vô tuyến mặt đất”

Ngày bắt đầu 05/02/2024 - Ngày hết hạn 05/04/2024

Dự thảo Nghị định quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy

Ngày bắt đầu 05/02/2024 - Ngày hết hạn 05/04/2024

Dự thảo Thông tư Quy hoạch băng tần 880-915 MHz và 925-960 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam

Ngày bắt đầu 03/02/2024 - Ngày hết hạn 03/04/2024

Hồ sơ dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông

Ngày bắt đầu 02/02/2024 - Ngày hết hạn 02/04/2024

Dự thảo Thông tư quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí, truyền thông thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TTTT

Ngày bắt đầu 02/02/2024 - Ngày hết hạn 02/04/2024

Hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Ngày bắt đầu 26/01/2024 - Ngày hết hạn 26/03/2024

Hồ sơ dự thảo Đề án “Tuyên truyền, phổ biến về cung cấp và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Ngày bắt đầu 01/01/2024 - Ngày hết hạn 01/03/2024

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung.

Ngày bắt đầu 23/10/2023 - Ngày hết hạn 10/12/2023

Dự thảo Thông tư “Quy hoạch băng tần 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam”

Ngày bắt đầu 23/10/2023 - Ngày hết hạn 23/12/2023

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top