Người đứng đầu có vai trò quyết định sự thành công của chuyển đổi số

Người đứng đầu có vai trò quyết định sự thành công của chuyển đổi số

"Chuyển đổi số là số hoá toàn diện và sau đó là thay đổi cách vận hành của tổ chức. Nếu người đứng đầu mà không trực tiếp vào cuộc, không trực tiếp chỉ đạo, không trực tiếp làm, không trực tiếp dùng, không trực tiếp tự mình chuyển đổi thì sẽ không thành công".

Chuyển đổi số là phương thức phát triển mới có tính đột phá để giúp rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam.
Hãy bắt đầu hành trình bằng sự thay đổi tâm thế và cách thức thực hiện hành trình đấy.
Thay đổi quan trọng nhất và khó khăn nhất, đó là thay đổi chính mình.
Thách thức mới, cơ hội mới sẽ tạo ra sứ mệnh mới, không gian mới.
Chuyển đổi số có thể góp phần giải quyết những bài toán thiên niên kỷ của nhân loại.
Báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội, tạo niềm tin xã hội và tạo nên khát vọng về một Việt Nam hùng cường.
Dùng công nghệ số để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam và từ cái nôi Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ này sẽ đi ra toàn cầu.
Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ.
Công nghệ sinh ra là để giải quyết vấn đề, ở đâu có vấn đề là ở đó có công nghệ, có giải pháp.
Một đất nước muốn hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc thì phải có một giấc mơ lớn.
Việc trung bình thì tạo ra người trung bình. Việc khó thì tạo ra người giỏi. Việc vĩ đại thì tạo ra người vĩ đại.
Người dốt nhất có thể là người giỏi nhất nếu luôn biết tìm cách đặt các câu hỏi.
Làm công tác cán bộ thì việc chính cũng là đi tìm người tài.
Xuất bản thì vừa chính trị, vừa văn hóa, vừa kinh tế. Nhuần nhuyễn 3 cái này thì xuất bản sẽ thành công.
Kinh tế số Việt Nam là: Công nghiệp CNTT và truyền thông + Kinh tế số các ngành + Quản trị số + Dữ liệu số
Chuyển đổi số Việt Nam là: Chính phủ số + Kinh tế số + Xã hội số.
Rộng hơn - Toàn diện hơn - Nhanh hơn - Chất lượng hơn - Thiết thực hơn. Đây là 5 cái rất thiết yếu cho một người làm quản lý, lãnh đạo.
banner

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top