Các nhiệm vụ thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2024 của Bộ TT&TT

Thứ năm, 15/02/2024 14:08

(Mic.gov.vn) -  Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các nhiệm vụ cụ thể thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2024 tại Quyết định số 118/QĐ-BTTTT ngày 31/01/2024.

Kế hoạch đã đề ra nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh cần thực hiện, gồm:

Các nhiệm vụ thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2024 của Bộ TT&TT- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tăng cường chỉ đạo thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi, tạo môi trường bình đẳng cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân. Tăng cường truyền thông và đối thoại với doanh nghiệp, người dân; huy động sự tham gia tích cực của các hiệp hội doanh nghiệp tích cực phản ánh, kiến nghị, góp ý về các dự thảo văn bản và văn bản hiện hành lên Cổng dịch vụ công Quốc gia để tăng tính phản biện của doanh nghiệp, người dân về các quy định pháp luật, qua đó nâng cao chất lượng rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ và chất lượng, mục tiêu, yêu cầu của Chương trình, Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tăng cường theo dõi, giám sát của các cơ quan truyền thông, báo chí, doanh nghiệp, người dân về kết quả cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

Về công tác chuẩn bị, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện: Tiếp tục phổ biến, quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (gọi tắt là quy định kinh doanh). Tham gia tập huấn nâng cao năng lực về thực hiện công tác cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh do Văn phòng Chính phủ tổ chức. Tổ chức tiếp nhận, tổng hợp các phản ánh, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về các quy định không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh. Giúp Lãnh đạo Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về kết quả, tình hình triển khai thực hiện thống kê, rà soát, đánh giá và tính toán chi phí tuân thủ quy định kinh doanh theo Kế hoạch. Tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh của Bộ. Phối hợp triển khai tổng hợp, sắp xếp nguồn kinh phí thực hiện theo quy định.

Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cập nhật dữ liệu về quy định kinh doanh trên Cổng tham vấn và Tra cứu quy định kinh doanh: Rà soát, kiểm tra, cập nhật đầy đủ, chính xác và công khai kịp thời dữ liệu về quy định kinh doanh; kết quả rà soát, tính chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh vào Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh. Đôn đốc, rà soát, góp ý về kết quả cập nhật dữ liệu về quy định kinh doanh của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các dữ liệu về quy định kinh doanh trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

Về việc thực thi cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh và sơ kết tình hình thực hiện Chương trình của Bộ: Chủ trì xây dựng trình cấp có thẩm quyền thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chủ động rà soát, kiến nghị bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không hợp pháp, không cần thiết, không khả thi, không rõ ràng và khó xác định. Rà soát, cắt giảm sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành tại các văn bản quy phạm pháp luật. Tập trung đẩy mạnh rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất có thẩm quyền bãi bổ TTHC không cần thiết, làm phát sinh chi phí tuân thủ tại các văn bản quy phạm pháp luật. Triển khai thực hiện đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị mình. Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, chỉ tiêu kỹ thuật trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia không cần thiết, không phù hợp, thiếu tính khả thi. Thực hiện tham vấn, tương tác với người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đối tượng chịu sự tác động của quy định, văn bản quy phạm pháp luật thông qua Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh. Tổ chức các buổi làm việc, hội nghị, hội thảo với các quan, đơn vị thuộc Bộ; các cơ quan địa phương; người dân; doanh nghiệp về cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TTTT. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh trong 06 tháng và một năm của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gửi về Văn phòng Bộ. Tổng hợp Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh trong 06 tháng và một năm của Bộ, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt gửi Văn phòng Chính phủ. Công bố, công khai kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh. Sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh.

Về việc cải cách việc thực hiện TTHC: Đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; tái cấu trúc quy trình, cung cấp 100% TTHC đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP. Hướng dẫn, tổ chức triển khai số hóa đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức tham gia việc tiếp nhận, giải quyết TTHC. Hồ sơ giải quyết TTHC được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, tổ chức, không để tình trạng giải quyết chậm, muộn. Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về vướng mắc, bất cập trong thực hiện TTHC.

KSTTHC - TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top