Chỉ số thành phần cải cách TTHC năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang bộ

Thứ tư, 24/04/2024 09:41

Năm 2023, chỉ số thành phần cải cách TTHC năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ giảm so với năm 2022.

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) luôn được sự chỉ đạo quyết liệt trong nhiều năm vừa qua. Một loạt các số liệu nổi bật của cải cách TTHC có thể nêu ra, ví dụ như: Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác cải cách TTHC; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 144 quy định kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 05 bộ, cơ quan; có 14 bộ, ngành thực thi phương án phân cấp 86 TTHC tại 26 văn bản quy phạm pháp luật; có 09 bộ, ngành đã thực thi phương án đơn giản hóa 147 TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư; có 22/22 bộ, ngành đã xác định và công bố 1.372 TTHC nội bộ… Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa có sự đồng đều ở tất cả các bộ.

Chỉ số thành phần cải cách TTHC năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang bộ- Ảnh 1.

Kết quả điểm và Chỉ số thành phần cải cách TTHC năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang bộ

Năm 2023, chỉ số thành phần cải cách TTHC năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ giảm so với năm 2022 (có giá trị trung bình là 82.14%, giảm 6.90% so với năm 2022; năm 2022 có giá trị trung bình là 89,04%) và nằm trong 03 chỉ số thành phần có giá trị trung bình giảm so với năm 2022, đó là: "Cải cách thể chế"; "Cải cách TTHC" và "Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số". So sánh giá trị Chỉ số thành phần năm 2023 với năm 2022 cho thấy, có tới 13/17 bộ có giá trị Chỉ số thành phần giảm so với năm 2022.

Chỉ số thành phần cải cách TTHC năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang bộ- Ảnh 2.

Có 10/17 bộ đạt kết quả Chỉ số thành phần "Cải cách TTHC" trên mức giá trị trung bình. Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông có chỉ số thành phần "Cải cách TTHC" đạt 83,37%. Có 06/17 bộ có kết quả Chỉ số thành phần dưới 80%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 02 đơn vị đứng đầu Chỉ số thành phần "Cải cách TTHC" với giá trị lần lượt là 97% và 94.87%. Đồng thời, đây cũng là 02 đơn vị có Chỉ số thành phần trên 90%. Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Giáo dục và Đào tạo là 02 đơn vị đứng cuối Chỉ số thành phần "Cải cách TTHC", với giá trị lần lượt là 70% và 69.90%.

Năm 2023, nhiều bộ, cơ quan không đạt tỷ lệ điểm số tối đa tại các tiêu chí, như: "Kiểm soát quy định TTHC"; "Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ" và "Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC". Tiêu chí "Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ TTHC " có giá trị trung bình thấp nhất trong số 6 tiêu chí với giá trị 68.75%. Theo đó, năm 2023 ghi nhận có 15/17 bộ không công bố, công khai TTHC kịp thời theo đúng các quy định của Chính phủ.

Năm 2023, cải cách TTHC gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công đang được triển khai mạnh mẽ, mang lại nhiều hiệu quả mới, giá trị mới và lợi ích mới cho người dân, doanh nghiệp; nhiều mô hình cải cách mới được thí điểm, áp dụng ở nhiều nơi. Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ, cơ quan chưa hoàn thành 100% kế hoạch đúng tiến độ được giao trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt. Một số bộ, cơ quan chưa thực hiện đánh giá tác động của TTHC trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; chưa xử lý dứt điểm văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị. Chỉ số thành phần "Cải cách TTHC" có giá trị trung bình giảm nhiều nhất trong số các Chỉ số thành phần với giá trị giảm 6.90%.

Kết quả đánh giá cải cách TTHC cũng cho thấy, còn nhiều bộ chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời việc công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bộ và Website của các đơn vị trực thuộc bộ; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông còn hình thức, chưa đưa tất cả TTHC thực hiện tại bộ phận một cửa; chưa hoàn thành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC; tỷ lệ trễ hạn trong giải quyết hồ sơ TTHC còn cao tại một số bộ, cơ quan.

KSTTHC - TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top