Thông báo đấu giá tài sản: Quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C3 (3800-3900 MHz)

Ngày 20/02/2024, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia ban hành thông báo số 404/2024/TB và Quy chế cuộc đấu giá số 16-C3/2024/QC-ĐG đối với tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C(3800-3900 MHz).

Toàn văn Thông báo và Quy chế đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C(3800-3900 MHz).

 

Thông báo đấu giá tài sản: Quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C3 (3800-3900 MHz)

Ngày 20/02/2024, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia ban hành thông báo số 404/2024/TB và Quy chế cuộc đấu giá số 16-C3/2024/QC-ĐG đối với tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C(3800-3900 MHz).

Toàn văn Thông báo và Quy chế đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C(3800-3900 MHz).

 

Thông báo đấu giá tài sản: Quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C2 (3700-3800 MHz)

Ngày 20/02/2024, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia ban hành thông báo số 405/2024/TB và Quy chế cuộc đấu giá số 16-C2/2024/QC-ĐG đối với tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C2 (3700-3800 MHz).

Toàn văn Thông báo và Quy chế đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C2 (3700-3800 MHz).

Thông báo đấu giá tài sản: Quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần B1 (2500-2600 MHz)

Ngày 20/02/2024, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia ban hành thông báo số 403/2024/TB và Quy chế cuộc đấu giá số 16-B1/2024/QC-ĐG đối với tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần B1 (2500-2600 MHz).

Toàn văn Thông báo và Quy chế đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần B1 (2500-2600 MHz).

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 30/01/2024,Cục Tần số Vô tuyến điện ban hành thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với băng tần 2500-2600 MHz và băng tần 3700-3900 MHz.

Toàn văn Thông báo  xem tại đây

 

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công nhận kết quả thi tuyển công chức kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Thông báo 16/TB-HĐTD ngày 26/01/2024.

Thông báo kết quả thi tuyển công chức của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử năm 2023

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-PTTH&TTĐT ngày 17/01/2024 của Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử về việc công nhận kết quả thi tuyển công chức Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử năm 2023. Hội đồng thi tuyển công chức của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử năm 2023 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) đã ra Thông báo 02/TB-HĐTT ngày 24/01/2024 tới các thí sinh đã dự thi kết quả kỳ thi tuyển.

Thông báo công nhận kết quả thi tuyển công chức kỳ tuyển dụng công chức của Bộ TT&TT

Ngày 23/01/2024, Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-BTTTT về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức.

Toàn văn quyết định, xem tại đây

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz và băng tần 3700-3900 MHz.

Cục Tần số Vô tuyến điện thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz và băng tần 3700-3900 MHz.