Kết luận thanh tra Công ty Cổ phần Giải trí Thiên Thượng Hỏa

Thứ hai, 05/02/2024 16:01

Ngày 15/01/2024, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Kết luận thanh tra số 01/KL-TTra ngày 09/1/2024 về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đối với Công ty Cổ phần Giải trí Thiên Thượng Hỏa.

Nội dung chính như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ THIÊN THƯỢNG HỎA

Công ty Cổ phần Giải trí Thiên Thượng Hỏa đã chấp hành tốt việc thực hiện Quyết định Thanh tra số 1595/QĐ-TTra ngày 19/10/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin Đoàn Thanh tra yêu cầu.

Công ty Cổ phần Giải trí Thiên Thượng Hỏa về cơ bản đã chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng tại Nghị định số72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 và Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ THIÊN THƯỢNG HỎA

2.1 Việc chấp hành các quy định của pháp luật về Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng và Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng:

Công ty không thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định phê duyệt nội dung kịch bản khi thay đổi tên 01 trò chơi điện tử từ “YONG HEROES –ANH HÙNG KỲHIỆP” thành “YONG HEROES 2”, vi phạm quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 32i Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 được bổ sung tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018.

2.2 Việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động cung cấp dịch vụ đối với từng trò chơi điện tử trên mạng:

Công ty không thực hiện việc hiển thị kết quả phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi (18+) trên màn hình thiết bị của người chơi trong quá trình chơi đối với 02 trò chơi (TAM QUỐC CHÍ -CHIẾN LƯỢC và ĐẠI SƯ MÚA RỐI), vi phạm quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 31a Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 được bổ sung tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018.

III. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

3.1. Yêu cầu Công ty Cổ phần Giải trí Thiên Thượng Hỏa:

Chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng theo các quy định hiện hành.

Trường hợp thay đổi tên trò chơi điện tử, cập nhật, nâng cấp phiên bản mới có thay đổi, bổ sung nội dung, kịch bản trò chơi so với phiên bản đã được cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản phải thực hiện đúng quy định tại điểm a,b Khoản 1 Điều 32i Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 được bổ sung tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018.

3.2. Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Giải trí Thiên Thượng Hỏa về các hành vi sau:

3.3.1 Không phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 104 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.

3.3.2 Không thực hiện sửa đổi, bổ sung Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản theo quy định điểm b khoản 3 Điều 103 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.

Sau khi ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-TTra ngày 09/1/2024, Thanh tra Bộ đã mời doanh nghiệp đến làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành Quyết định xử phạt số 02/QĐ-XPHCngày19/01/2024 với số tiền là 60 triệu đồng./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top