Tổng hợp tình hình công khai

Thứ hai, 19/02/2024 10:10

Cập nhật ngày 19/02/2024.

STT

Tên báo cáo

Năm/kỳ báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

11 Công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông 2024 2595/QĐ-BTTTT 31/12/2023 Upload_Moi/VanBan/Công-khai-dự-toán-ngân-sách-2024.rar
10

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông

2023 24A/QĐ-BTTTT 14/01/2023 Upload_Moi/VanBan/24AQD.PDF
9 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông 2022 530/QĐ-BTTTT 06/04/2022 /Upload_Moi/2022_eng02/Cong-khai-quyet-toan-2020.pdf
8 Quyết định công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ TTTT 2021 403/QĐ-BTTTT 31/3/2021 Upload_Moi/2020_anh02/Quyet-dinh-cong-khai-ngan-sách-nha-nuoc-2019-Bo-TTTT.pdf
7 Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ TTTT 2021 953/BTTTT-KHTC 31/3/2021 Upload_Moi/2020_anh02/Tinh-hinh-thực-hiện-công-khai.pdf
6

Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Bộ TTTT

2020

1224/BTTTT-KHTC

07/4/2020

https://mic.gov.vn/Upload_Moi/2020_vietnam/Bao-cao-tinh-hinh-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-c%C3%B4ng-khai-Bo-TTTT-nam-2018.pdf
4

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông

2021

42/QĐ-BTTTT

15/01/2020

5 Quyết định về việc quy định định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô tô phục vụ công tác chung 434/QĐ-BTTTT 27/03/2020
4 Quyết định ban hành Quy định về quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thôn tin và Truyền thông 524/QĐ-BTTTT 09/04/2020
3 Quyết định quy định về tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 525/QĐ-BTTTT 09/04/2020
2 Quyết định quy định về định mức sử dụng xe chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (đợt 1) 1299/QĐ-BTTTT 30/07/2020
1 Quyết định ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông 1953/QĐ-BTTTT 13/11/2020
Vụ KHTC
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top