Quyết toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Thứ năm, 14/03/2024 10:53

Cập nhật ngày 14/03/2024.

STT

Tên báo cáo

Năm/kỳ báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

1

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

2024 304/QĐ-BTTTT 12/3/2024 Upload_Moi/VanBan/QĐ304.rar
2 Công khai quyêt toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông 2023 2070/QĐ-BTTTT 26/10/2023

https://mic.gov.vn/Upload_Moi/2023_02_eng/00-PHU-LUC-CONG-KHAI-QUYET-TOAN-2021.XLSX

https://mic.gov.vn/Upload_Moi/2023_02_eng/01.-PHU-LUC-THUYET-MINH-CONG-KHAI-QUYET-TOAN-2021.DOC

3 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông 2022 530/QĐ-BTTTT 06/04/2022 https://mic.gov.vn/Upload_Moi/2022_eng02/Cong-khai-quyet-toan-2020.pdf
4 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Bộ TTTT 2021 403/QĐ- BTTTT 31/3/2021 https://mic.gov.vn/ Upload_Moi/2020_anh02/Quyet-dinh-cong-khai-ngan-sách-nha-nuoc-2019-Bo-TTTT.pdf
5

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ TTTT

2020

513/QĐ-BTTTT

06/04/2020

https://mic.gov.vn/Upload_Moi/2020_vietnam/QD-513-Cong-khai-NSNN-2018-cua-Bo_1.PDF

Vụ KHTC
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top