Trả lời kiến nghị của các Sở Thông tin và Truyền thông tại báo cáo công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 (Bản dự thảo)

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổng hợp và trả lời kiến nghị, đề xuất của Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kiến nghị nêu tại Báo cáo sơ kết công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 của các Sở gửi về Bộ. Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT trân trọng đăng tải tổng hợp nội dung trả lời các kiến nghị nêu trên. Bộ sẽ tiếp tục tổng hợp và trả lời kiến nghị của các Sở trong thời gian tới.

Tổng hợp trả lời kiến nghị của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2016 (dự thảo)

Bộ Thông tin và Truyền thông đã dự thảo tổng hợp và trả lời 85 kiến nghị, đề xuất của các Sở TTTT qua Báo cáo quản lý nhà nước định kỳ của các Sở. Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT trân trọng đăng tải tổng hợp nội dung trả lời kiến nghị nêu trên. Bộ sẽ tiếp tục tổng hợp, cập nhật và trả lời kiến nghị của các Sở trong thời gian tới.

Báo cáo tổng kết năm 2016 của các Sở Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông xin gửi báo cáo tổng kết năm 2016 của các Sở Thông tin và Truyền thông. Do nội dung nhiều, đề nghị các đơn vị, cá nhân tải nội dung tại file đính kèm.

 

Trailer: Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Hưởng ứng "Ngày Quốc tế chống đói nghèo" và cũng là ngày "Vì người nghèo" ở Việt Nam (ngày 17/10), Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức đợt vận động ủng hộ vì người nghèo trên Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia với chủ đề: “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Video: Ngành Thông tin và truyền thông : Kế thừa lịch sử - Hướng tới tương lai

Ngày 28 tháng 8 năm 1945 đã được ghi vào mốc son lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đó là ngày Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, đã ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và với toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ của nước Việt Nam mới và công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia gồm mười ba Bộ để đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử trước dân tộc; trong đó có Bộ Thông tin, Tuyên truyền và Bộ Giao thông công chính, là nền tảng cơ bản của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày nay.