Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá 01 xe ô tô

Thông báo số 25/TB-VPTPHCM ngày 09/03/2022 của Đại diện văn phòng Bộ tại TP.Hồ Chí Minh.

 

Thông báo Kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Đà Nẵng

 Thông báo số 02/TB-CBĐTW-HĐTD ngày 4/01/2022 của Cục Bưu điện Trung ương.

Thông báo Kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Đà Nẵng

 Thông báo số 01/TB-CBĐTW-HĐTD ngày 4/01/2022 của Cục Bưu điện Trung ương.

Thông báo Kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Đà Nẵng

 Thông báo số 1893/TB-CBĐTW-HĐTD ngày 29/12/2021 của Cục Bưu điện Trung ương.

Thông báo Kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Hà Nội

 Thông báo số 1797/TB-CBĐTW-HĐTD ngày 21/12/2021 của Cục Bưu điện Trung ương.