V/v đính chính Quyết định số 1220/QĐ-BTTTT ngày 06/8/2019

Công văn số 4584/BTTTT-VP ngày 18/11/2020.

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam thông báo kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1)

Thông báo số 10/TB-HĐTT ngày 11/11/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam.