Kết quả tuyển dụng công chức Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022

 Quyết định 386/QĐ-BTTTT ngày 14/03/2023 phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022 theo Nghị định  số 140/2017/NĐ-CP.

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2300-2400MHz

Thông báo số 430/TB-CTS ngày 08/3/2023 của Cục Tần số vô tuyến điện về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2300-2400 MHz

 Thông báo số 20/TB-BTTTT ngày 24/2/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

 Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 13/02/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức theo Nghị định 140, Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Trường Cao đẳng Công nghiệp In thông báo tuyển dụng viên chức

Thực hiện Công văn số 5093/BTTTT - TCCB ngày 14/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trường Cao đẳng Công nghiệp In.

Trường Cao đẳng Công nghiệp In thông báo thời gian nhận hồ sơ từ ngày 03/02/2023 đến hết ngày 04/3/2023 cho 22 chỉ tiêu viên chức vào 13 vị trí việc làm, cụ thể như sau:

 

Thông báo tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

 Thông báo số 03/TB-BTTTT ngày 10/01/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông.