Trả lời kiến nghị của các Sở Thông tin và Truyền thông tại báo cáo công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 (Bản dự thảo)

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổng hợp và trả lời kiến nghị, đề xuất của Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kiến nghị nêu tại Báo cáo sơ kết công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 của các Sở gửi về Bộ. Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT trân trọng đăng tải tổng hợp nội dung trả lời các kiến nghị nêu trên. Bộ sẽ tiếp tục tổng hợp và trả lời kiến nghị của các Sở trong thời gian tới.

Tổng hợp trả lời kiến nghị của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2016 (dự thảo)

Bộ Thông tin và Truyền thông đã dự thảo tổng hợp và trả lời 85 kiến nghị, đề xuất của các Sở TTTT qua Báo cáo quản lý nhà nước định kỳ của các Sở. Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT trân trọng đăng tải tổng hợp nội dung trả lời kiến nghị nêu trên. Bộ sẽ tiếp tục tổng hợp, cập nhật và trả lời kiến nghị của các Sở trong thời gian tới.

Báo cáo tổng kết năm 2016 của các Sở Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông xin gửi báo cáo tổng kết năm 2016 của các Sở Thông tin và Truyền thông. Do nội dung nhiều, đề nghị các đơn vị, cá nhân tải nội dung tại file đính kèm.