Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 01/04/2023

TIN TỨC

Tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính

24/04/2013 13:50 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông điệp đầu năm mới,  các giải pháp để đưa kinh tế - xã hội đất nước vượt qua khó khăn, đảm bảo phát triển bền vững được các Bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai, trong đó có việc “đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách TTHC, đề cao trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi công vụ”.

Theo Báo cáo số 81/BC-BTP ngày 18/4/2013 của Bộ Tư pháp, trong quý I năm 2013, các Bộ, ngành đã hoàn thành việc đơn giản hóa 3.396 TTHC trên tổng số 4.751 TTHC đã được Chính phủ phê duyệt tại 25 Nghị quyếtchuyên đề (tăng 115 TTHC so với kết quả năm 2012), đồng thời, tiến hành đánh giá tác động 389 TTHC được quy định tại 69 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Các bộ, ngành, địa phương theo thẩm quyền đã chủ động ban hành kế hoạch rà soát TTHC của bộ, ngành, địa phương mình, ngay trong quý I năm 2013, các bộ, ngành đã tiến hành rà soát 229 quy định, TTHC được quy định tại 19 VBQPPL; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã rà soát 379 quy định, TTHC được quy định tại 28 VBQPPL.

Trong quý I năm 2013, các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành 327 Quyết định công bố TTHC và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Hiện nay, dữ liệu đang được công khai tại CSDL là 108.498 hồ sơ TTHC và 10.178 hồ sơ văn bản có liên quan; số lượng lượt truy cập để khai thác trong Quý I năm 2013 là hơn 303.274 lượt.

Riêng Bộ Tư pháp, sau khi nhận bàn giao nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chínhtừ Văn phòng Chính phủ, Bộ đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao để cố gắng duy trì nhịp độ cải cách, sớm ổn định tổ chức toàn hệ thống. Bộ Tư pháp đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 28 tháng 2 năm 2013 về việc thành lập Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC với 26 thành viên là các cá nhân, đại diện cho các cơ quan, tổ chức, hiệp hội ngành nghề trong nước và quốc tế; hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/NĐ-CP và các nghị định khác có liên quan về công tác kiểm soát TTHC; tập trung xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ “Đề án Tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020”.

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, từ nay đến cuối năm 2013, Bộ Tư pháp xác định 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về công tác kiểm soát TTHC trong đó có việc tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức thực hiện “Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020” ngay sau khi Đề án được Thủ tướng chính phủ phê duyệt; Thực hiện có kết quả nhiệm vụ Thư ký Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC; xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về một số nhiệm vụ cải cách TTHC trong thực hiện dự án đầu tư để cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư…

Theo thutuchanhchinh.vn

Lượt truy cập: 967

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)