Luật Tần số vô tuyến điện

10/4/2010 12:10:37 PM


          Luật Tần số vô tuyến điện  số 42/2009/QH12 ngày 04/12/2009 có hiệu lực từ ngày 01/07/2010.