Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1-470MHz.

7/1/2009 1:48:32 PM

Nội dung quy hoạch


Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1-470MHz như  sau:

2.1. 406,1- 430MHz, 450-453,08MHz, 457,37-463,08MHz, 467,37-470MHz: Dành cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện cố định, lưu động  mặt đất có khoảng cách kênh 12,5kHz hoặc 25kHz (Các hệ thống sử dụng tần số trong đoạn băng tần 467,37-470MHz  phải chấp nhận nhiễu do phát xạ ngoài băng đúng tiêu chuẩn của kênh truyền hình 21 gây ra).

2.2. 430-440MHz: Dành cho nghiệp vụ vô tuyến định vị.

2.3. 440-445MHz và 445-450MHz: Dành cho các hệ thống vi ba ít kênh và các hệ thống thông tin vô tuyến điện cố định, lưu động  mặt đất có khoảng cách kênh 12,5kHz hoặc 25kHz, khoảng cách thu- phát 5MHz nhưng không hạn chế sử dụng cho các hệ thống cố định, lưu động  mặt đất có khoảng cách kênh 12,5kHz hoặc 25kHz sử dụng 1tần số.

2.4.  453,08-457,37MHz và 463,08-467,37MHz:  Dành cho các hệ thống thông tin vô tuyến lưu động mặt đất và các hệ thống mạch vòng vô tuyến nội hạt (WLL) sử dụng công nghệ CDMA.

BT= Base station transmit segment  (Đoạn tần số phát của trạm gốc)

           BR= Base station receive segment (Đoạn tần số thu của trạm gốc)

3.     Tổ chức thực hiện
3.1.          Các hệ thống thông tin vô tuyến điện đang sử dụng tần số không đúng mục đích được qui định trong Quy hoạch này phải chuyển đổi tần số cho phù hợp với Quy hoạch.

3.2.          Thời hạn chuyển  đổi:

3.2.1.   Trường hợp thiết bị có khả năng điều chỉnh tần số theo Quy hoạch mà không cần kinh phí chuyển đổi, tổ chức, cá nhân phải chuyển đổi tần số của thiết bị ngay sau khi  Quy hoạch có hiệu lực.

3.2.2.  Trường hợp thiết bị không có khả năng điều chỉnh tần số theo Quy hoạch hoặc thiết bị có khả năng điều chỉnh tần số nhưng cần kinh phí chuyển đổi, tổ chức, cá nhân phải chuyển đổi tần số của thiết bị trong thời hạn không quá 5 năm kể từ ngày Quy hoạch có hiệu lực đối với các đoạn băng tần 457,02-457,37MHz và 467,02-467,37MHz, và trong thời hạn không quá ngày 15 tháng 02 năm 2010 đối với các đoạn băng tần còn lại. Kinh phí chuyển đổi được thực hiện theo qui định của pháp luật.

 3.3.          Cục Tần số vô tuyến điện chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy hoạch này.