Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông ra nước ngoài

4/20/2010 4:44:05 PM


(Ban hành kèm theo quyết định số  515/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)


Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về phân cấp giữa Bộ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được Bộ trưởng uỷ quyền trong công tác quản lý cán bộ, công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông ra nước ngoài.
2. Quy định này áp dụng đối với các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng thuộc các cơ quan, đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức).

Điều 2. Nguyên tắc quản lý đoàn ra nước ngoài
 1. Việc cử đoàn ra nước ngoài phải xuất phát từ nhu cầu công tác và được thực hiện theo các quy định hiện hành về hoạt động đối ngoại, xuất nhập cảnh của Đảng và Nhà nước và theo quy định của văn bản này.
2. Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch đoàn ra nước ngoài hàng năm của Bộ; quyết định cử các đoàn ra nước ngoài của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 3. Thứ trưởng được Bộ trưởng phân công, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được Bộ trưởng uỷ quyền, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc cử cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh và quy định quản lý các đoàn ra của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 4. Cán bộ, công chức được cử đi nước ngoài phải đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ, chấp hành đúng các quy định của Nhà nước về quan hệ đối ngoại khi đi công tác ở nước ngoài và báo cáo kết quả khi về nước.
 
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Đối tượng được xét duyệt ra nước ngoài về việc công
Cán bộ, công chức trong biên chế nhà nước; viên chức, lao động làm việc theo chế độ hợp đồng có thời hạn từ 01 năm trở lên tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, trừ các đối tượng thuộc diện nêu tại Điều 21 và Điều 23 của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Điều 4. Thủ tục ra quyết định cử đoàn đi về việc công
1. Xét duyệt chủ trương
a. Đối với các đoàn do Bộ chủ trì tổ chức, Vụ Hợp tác Quốc tế chủ trì, Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp xem xét và trình Bộ trưởng phê duyệt chủ trương cử các đoàn đi công tác nước ngoài và đi học ngắn hạn dưới 6 tháng, trừ các đoàn đi đào tạo theo chỉ tiêu Nhà nước phân bổ.
b. Đối với các đoàn do các đơn vị thuộc Bộ tổ chức mới phát sinh ngoài kế hoạch năm, đơn vị có nhu cầu tổ chức đoàn ra phải có văn bản gửi Vụ Hợp tác quốc tế để xem xét thẩm định và trình Bộ trưởng xin chủ trương. Văn bản gửi Vụ Hợp tác quốc tế cần nêu rõ các nội dung: mục đích chuyến đi; thời gian đi, về; chương trình làm việc (với ai, tổ chức nào, ở đâu, nội dung làm việc); kiến nghị thành phần đoàn; kinh phí cho chuyến đi; gửi kèm theo giấy mời của đối tác nước ngoài hoặc trong nước và các tài liệu khác (nếu có).
Các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị đi nước ngoài phải đảm bảo có đủ thời gian để hoàn tất các thủ tục xuất nhập cảnh và dự trù kinh phí ngân sách.
2. Xét duyệt nhân sự:
a. Căn cứ phê duyệt của Bộ trưởng về chủ trương cử đoàn đi công tác nước ngoài, Vụ Tổ chức Cán bộ thông báo cho các đơn vị để cử cán bộ phù hợp tham gia đoàn.
b. Vụ Tổ chức Cán bộ tổng hợp danh sách nhân sự, thẩm định và trình Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng xem xét và quyết định đoàn ra theo đối tượng được phân cấp nêu tại Điều 5 của Quy định này. Hồ sơ trình gồm: tờ trình của Vụ Hợp tác Quốc tế trình về chủ trương đoàn ra đã có phê duyệt của Bộ trưởng (bản sao do Vụ Hợp tác Quốc tế chuyển); công văn đề nghị của đơn vị cử người tham gia đoàn; bản sao giấy mời của đối tác nước ngoài hoặc trong nước (nếu có).

Điều 5. Phân cấp quản lý đoàn ra nước ngoài về việc công
1. Bộ trưởng quyết định việc ra nước ngoài của các Thứ trưởng; cán bộ lãnh đạo cấp Vụ trưởng và tương đương là trưởng đoàn.
2. Thứ trưởng phụ trách đơn vị quyết định việc cử đi công tác nước ngoài đối với cán bộ lãnh đạo cấp Phó Vụ trưởng và tương đương, chuyên viên cao cấp các đơn vị thuộc Bộ và Trưởng, Phó phòng (của các đơn vị: Văn phòng, Thanh tra, các Vụ và các Cơ quan đại diện Bộ) làm trưởng đoàn sau khi Bộ trưởng đã phê duyệt chủ trương.
3. Thủ trưởng các đơn vị quyết định cử cán bộ, công chức của đơn vị mình đi công tác nước ngoài theo kế hoạch đoàn ra đã được Bộ trưởng phê duyệt và theo quy chế nội bộ của đơn vị về cử cán bộ đi nước ngoài.
4. Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ quyết định cử ra nước ngoài công tác đối với cán bộ, công chức của Bộ làm trưởng đoàn, trừ các đối tượng nêu tại Khoản 1, 2, 3 Điều này, sau khi Bộ trưởng đã phê duyệt chủ trương.

Điều 6. Trách nhiệm của các đoàn và cá nhân được cử đi nước ngoài:
1. Giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định hiện hành của Nhà nước.
2. Chuẩn bị nội dung cho chuyến công tác và hoàn thành những nhiệm vụ được Bộ trưởng giao.
 3. Các ý kiến phát biểu, các thông tin, số liệu cung cấp ở nước ngoài theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức nước ngoài mời (nếu có) phải tuân thủ các quy định của Đảng và Nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước.
 4. Trước khi đoàn lên đường, khi cần thiết, Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với các đơn vị liên quan phổ biến và lưu ý đoàn về các vấn đề liên quan tới các hoạt động của đoàn tại nước ngoài.
 5. Trong thời gian đoàn ở nước ngoài, Trưởng đoàn chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của đoàn và các thành viên trong đoàn theo đúng các quy định của Nhà nước và của Bộ. Trường hợp đoàn chỉ có một cán bộ, cán bộ đó có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình.
 6. Thực hiện việc chi tiêu, thanh quyết toán tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 7: Báo cáo kết quả đoàn ra
1. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày về nước, đoàn đi nước ngoài phải gửi báo cáo trình Bộ trưởng, Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp, sao gửi báo cáo (bản cứng và bản mềm) cho Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Hợp tác quốc tế để theo dõi, cho Trung tâm thông tin để khai thác kết quả; tổ chức giới thiệu các thu hoạch của đợt công tác theo yêu cầu của Bộ trưởng (nếu có).
2. Nội dung của báo cáo bao gồm hoạt động của đoàn trong thời gian ở nước ngoài, các thu hoạch và kiến nghị.
3. Trường hợp đoàn không thực hiện hoặc vi phạm quy định về báo cáo kết quả đi công tác nước ngoài thì các thành viên của đoàn sẽ không được xem xét để cử ra nước ngoài trong những lần tiếp theo.

Điều 8. Quản lý hộ chiếu:
1. Cán bộ, công chức mang hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao có trách nhiệm bảo quản và sử dụng hộ chiếu của mình như sau:
a. Phải ký tên vào hộ chiếu và phải giữ gìn cẩn thận. Khi hộ chiếu bị thất lạc phải báo ngay cho cơ quan cấp hộ chiếu biết. Trường hợp đang ở ngoài nước thì phải báo cho Cơ quan đại diện Ngoại giao hoặc Lãnh sự của Việt Nam.
b. Không tự tẩy xoá, viết thêm, sửa đổi những điều đã ghi trong hộ chiếu và không được cho người khác mượn hộ chiếu của mình.
c. Sử dụng hộ chiếu đúng mục đích; không được chuyển hộ chiếu của mình cho người khác sử dụng; không được dùng hộ chiếu vào việc vi phạm pháp luật Việt Nam.
d. Trường hợp hộ chiếu đang sử dụng mà sắp hết hạn (có giá trị ít nhất là 6 tháng trước khi hết hạn) hoặc sắp hết trang phải đem hộ chiếu đến Cơ quan cấp hộ chiếu hoặc Cơ quan đại diện Ngoại giao hoặc Lãnh sự để gia hạn hoặc cấp mới.

2. Cán bộ, công chức được cấp hộ chiếu, nếu có có hành vi vi phạm các quy định thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm, bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
 3. Vụ Tổ chức Cán bộ có trách nhiệm thu hồi hộ chiếu của các cán bộ, công chức không còn đủ điều kiện sử dụng hộ chiếu để chuyển cho Vụ Hợp tác quốc tế làm thủ tục huỷ.

Điều 9. Quản lý cán bộ, công chức ra nước ngoài về việc riêng
1. Bộ trưởng xem xét và quyết định cho phép xuất cảnh về việc riêng đối với cán bộ lãnh đạo cấp Phó Vụ trưởng và tương đương, chuyên viên cao cấp trở lên.
2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xem xét và quyết định cho cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị đi ra nước ngoài về việc riêng theo hình thức nghỉ việc được hưởng nguyên lương và các chế độ do Luật Lao động quy định.
3. Bộ trưởng xem xét và quyết định các trường hợp cán bộ, công chức đi ra nước ngoài về việc riêng theo hình thức nghỉ không hưởng lương.

Điều 10. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc quản lý đoàn ra
 
1. Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm:
a. Xây dựng kế hoạch đoàn ra nước ngoài của Bộ, thẩm định và tổng hợp kế hoạch đoàn ra nước ngoài hàng năm của các đơn vị thuộc Bộ trình Bộ trưởng.
b. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ trình Bộ trưởng duyệt nội dung và thành phần các đoàn ra nước ngoài thuộc Bộ.
c. Thẩm định và trình Bộ trưởng đề xuất của các đơn vị thuộc Bộ về việc cử đoàn ra nước ngoài.
d. Hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh đoàn ra cho các cơ quan đơn vị thuộc Bộ. Giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho các đoàn Lãnh đạo Bộ và các đoàn từ Lãnh đạo cấp Vụ trở lên thuộc Văn phòng, Thanh tra, các Vụ và Cơ quan đại diện Bộ.
đ. Báo cáo Bộ trưởng tình hình thực hiện các hoạt động đoàn ra nước ngoài của Bộ hàng năm.
e. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng và thực hiện kế hoạch đoàn ra nước ngoài hàng năm.
g. Đại diện Bộ liên hệ với bên nước ngoài về những nội dung liên quan đến đoàn ra nước ngoài.
 2. Vụ Tổ chức Cán bộ có trách nhiệm:
a. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế trình Bộ trưởng phê duyệt nội dung và thành phần đoàn ra nước ngoài thuộc Bộ
b. Đề xuất và trình Bộ trưởng về nhân sự cụ thể của đoàn ra.
c. Chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế đề xuất thành phần và nhân sự cụ thể tham gia các khoá đào tạo ở nước ngoài dài hạn trên 6 tháng theo chỉ tiêu của Nhà nước trình Bộ trưởng.
 3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm:
a. Chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch đoàn ra nước ngoài hàng năm theo nguồn kinh phí ngân sách.
b. Cân đối nguồn kinh phí phù hợp cho kế hoạch đoàn ra nước ngoài của Bộ.
c. Thẩm định và đồng trình với Vụ Hợp tác quốc tế kế hoạch đoàn ra nước ngoài hàng năm của Bộ theo nguồn kinh phí ngân sách để Bộ trưởng phê duyệt.
d. Hướng dẫn các chế độ chi tiêu cho hoạt động đoàn ra nước ngoài theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
đ. Giải quyết các thủ tục, theo dõi và kiểm tra việc thanh, quyết toán kinh phí các đoàn ra nước ngoài của Bộ.
 4. Văn phòng có trách nhiệm:
a. Giải quyết thủ tục cấp phát kinh phí và thanh, quyết toán cho các đoàn ra  nước ngoài bằng nguồn ngân sách của Bộ theo chế độ hiện hành.
b. Gửi số liệu thống kê tình hình kinh phí đoàn ra nước ngoài bằng nguồn ngân sách của Bộ theo định kỳ 6 tháng và 1 năm cho Vụ Kế hoạch Tài chính và Vụ Hợp tác quốc tế để có cơ sở báo cáo Bộ trưởng điều chỉnh kế hoạch, ngân sách đoàn ra nước ngoài của Bộ.
5. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm:
a. Xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức do đơn vị mình quản lý và thực hiện đầy đủ các điều khoản được nêu trong Quy định này.
b. Xây dựng kế hoạch đoàn ra hàng năm và gửi về Vụ Hợp tác quốc tế để tổng hợp, thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt.
c. Tổ chức việc giải quyết thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh cho các đoàn ra nước ngoài trong phạm vi của đơn vị mình quản lý.
d. Báo cáo công tác quản lý đoàn ra nước ngoài của đơn vị trước ngày 30 tháng 11 hàng năm về Vụ Hợp tác quốc tế.


Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình, tổ chức, hướng dẫn thực hiện Quy định này trong cơ quan, đơn vị.

Điều 12. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh mới, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Vụ Hợp tác quốc tế để tổng hợp trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.