Đề nghị rút thời hạn của Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh từ 90 ngày xuống còn 30 ngày? ( Sở TTTT Kon Tum)

12/6/2010 10:43:16 AM


Thời hạn 90 ngày nhằm đảm bảo cho các cơ quan, tổ chức được cấp phép có đủ thời gian để thực hiện việc xuất bản cũng như điều chỉnh về kế hoạch đặt in tài liệu đó. Nếu rút ngắn thời hạn giấy phép xuống 30 ngày, có thể phải đề nghi cấp lại giấy phép gây mất thời gian, chi phí cho các đơn vị.