Các Bộ, ngành, địa phương cần gửi kèm file điện tử hồ sơ trình Chính phủ

1/6/2012 8:09:33 AM

Ngày 5/1, Văn phòng Chính phủ có công văn đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế nhà nước và các Tổng công ty 91 thực hiện đầy đủ việc gửi kèm file điện tử hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết công việc.


Trước đó, ngày 6/12/2011, Văn phòng Chính phủ đã phát hành văn bản số 8665/VPCP-HC  thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91 từ ngày 15/12/2011 gửi hồ sơ  trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (trừ văn bản có nội dung mật) đề nghị giải quyết công việc thuộc thẩm quyền xử lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngoài bộ hồ sơ giấy đều phải đính kèm file điện tử của toàn bộ hồ sơ trình.

Nhưng đến nay việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc của các đơn vị trên chưa được thực hiện đầy đủ.

Bởi vậy, để thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hôm nay (5/1), Văn phòng Chính phủ có văn bản 88/VPCP-HC đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế nhà nước và các Tổng công ty 91 thực hiện đầy đủ việc gửi kèm file điện tử hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết công việc.

Văn phòng Chính phủ lưu ý, việc gửi hồ sơ trình giải quyết công việc không đính kèm file điện tử được xác định là không hợp lệ và không đầy đủ cơ sở để Văn phòng Chính phủ xử lý.