UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước

11/8/2012 1:48:49 PM

Ngày 16/10/2012, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3396/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước. Quy chế này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước tỉnh Thanh Hóa.


Theo đó, nội dung chính của Quy chế như sau: Quản lý, vận hành và sử dụng Mạng TSLCD phải bảo đảm tăng cường năng lực quản lý và khai thác tài nguyên mạng máy tính của cơ quan Đảng, Nhà nước, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ và đảm bảo hiệu quả ứng dụng CNTT trong hoạt động của các đơn vị sử dụng Mạng TSLCD; Mạng TSLCD phải đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt để đảm bảo thông tin liên lạc; Cước phí sử dụng mạng TSLCD được tính theo khung giá của Bộ TT&TT quy định và đảm bảo nguồn ngân sách nhà nước cấp cho đơn vụ sử dụng mạng; Thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước được truyền tải trên mạng TSLCD phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Các cơ quan, đơn vị phải trang bị đầy đủ các kiến thức cơ bản về máy tính, mạng máy tính, bảo mật thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức trước khi truy nhập và sử dụng hệ thống thông tin qua mạng TSLCD, đồng thời có trách nhiệm phân bổ nguồn lực đầu tư hợp lý để thiết lập hệ thống mạng nội bộ kết nối vào mạng TSLCD theo tiêu chuẩn quy định của nhà nước do Sở TT&TT hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị; Tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống lây nhiễm virus, mã độc và thư rác trong hệ thống thông tin; Tổng hợp báo cáo, đánh giá mức độ nghiêm trọng của các rủi ro có thể xảy ra và thực hiện các biện pháp phòng chống các rủi ro…

Sở TT&TT tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này cho các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thu Hương