Tổng kết hoạt động xuất bản tỉnh Đăk Nông 6 tháng đầu năm 2011

6/21/2011 10:43:23 AM

Trong 6 tháng đầu năm 2011, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt chức năng quản lý hoạt động xuất bản trong tỉnh, tạo điều kiện để công tác xuất bản phát triển cả về số lượng và chất lượng, góp phần tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.


Theo thống kê, toàn tỉnh hiện nay có 34 cơ sở hoạt động in, tăng hơn cùng kỳ năm ngoái 04 cơ sở; tổng số lao động in hiện nay 100 người; số lao động thường xuyên 80 người; số lao động đã qua đào tạo 34 người; công nhân lành nghề từ bậc 2 đến bậc 5 là 13 người; công nhân từ bậc 6 đến bậc 7 là 6 người. Về máy móc thiết bị cả tỉnh có 06 máy in ofset, 02 máy ghi phim, 3 máy dao 1 mặt, 2 máy đóng thép, 1 máy khâu chỉ và 1 máy vào bìa keo nhiệt. Tất cả nguồn nhân lực và thiết bị in trên đều tập trung ở 3 cơ sở in lớn của tỉnh là Nhà in Đăk Nông, Hợp tác xã 18/4 và DNTN Vũ Long. Nhìn chung, hoạt động in có những bước phát triển nhất định nhưng còn chậm, chỉ đáp ứng được phần nào về in ấn của tỉnh. Trong thời gian tới ngành in cần có những nỗ lực tích cực để nâng chất lượng sản phẩm, chủ động tìm kiếm khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh.
Đến tháng 6/2011, Sở Thông tin và Truyền thông đã cấp được 22 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, 6 giấy phép xuất bản bản tin, đọc và  xử lý 35 đầu xuất bản phẩm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. So với năm 2010, Sở chỉ cấp 5 giấy phép xuất bản bản tin và 11 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, xử lý 28 đầu xuất bản phẩm lưu chiểu. Nhìn chung, các xuất bản phẩm phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức đáp ứng được nhu cầu đọc của công nhân viên chức và nhân dân trong tỉnh.
Để thực hiện tốt chức năng cấp, đổi giấy phép xuất bản bản tin và tài liệu không kinh doanh Sở đã tiến hành việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cơ quan, đơn vị có nhu cầu xuất bản. Tổ chức thực hiện tốt Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính, đổi mới và nâng cao năng lực chuyên môn đảm bảo tính pháp lý, hiệu quả và minh bạch trong cấp phép.
Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động xuất bản đối với các đơn vị, tổ chức thực hiện công tác xuất bản. Cụ thể, Sở đã có văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư số 29/2010/TT – BTTTT ngày 30/12/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định xuất bản Tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh; có công văn phổ biến triển khai thực hiện Nghị định số 02/2011/NĐ – CP ngày 06/1/2011 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí - xuất bản. Tiến hành kiểm tra hoạt động in, photocopy và phát hành xuất bản phẩm, xử phạt 01 trường hợp vi phạm với số tiền 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất và năng lực xuất bản ngày càng được chú trọng, chất lượng xuất bản phẩm được nâng lên đáng kể, tạo sự chuyển biến tích cực, thích ứng với nhu cầu xã hội. Nhờ đó, công tác xuất bản đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền tư tưởng của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cung cấp một khối lượng kiến thức, thông tin to lớn trên nhiều lĩnh vực cho nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho toàn xã hội.
Về công tác phát hành, trên địa bàn tỉnh chưa có cơ quan chuyên trách, các cơ quan, đơn vị được phép xuất bản chủ yếu tự phát hành và thông qua hệ thống các cửa hàng tư nhân. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có khoảng 100 cửa hàng bán sách và cho thuê truyện; 01 Công ty Sách và Thiết bị trường học Đăk Nông. Các đơn vị phát hành xuất bản phẩm thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước, giúp người tiêu dùng có được những xuất bản phẩm có tính giáo dục và thẩm mỹ, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.
Nhìn chung, hoạt động xuất bản trong 6 tháng đầu năm 2011 có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên trong lĩnh vực in phát triển còn chậm, chưa đủ khả năng cạnh tranh và theo kịp nền kinh tế thị trường. Lĩnh vực xuất bản và phát hành cơ bản đáp ứng được nhu cầu tìm đọc của nhân dân. Trong thời gian tới, cùng với sự nỗ lực của các đơn vị, tổ chức in, xuất bản và phát hành thì các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành thông tin và truyền thông cần quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa để công tác xuất bản phát triển bền vững, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Nguyễn Đức Khuyên