Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư về giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước

2/24/2010 11:16:50 AM

Ngày 11/2/2010, Thứ trưởng Thường trực Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 06/2010/TT-BTTTT Về việc ban hành giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước.


Theo đó: Giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước trong phạm vi toàn quốc như sau:

1. Đối với tốc độ kênh đến 2.048Kbps (2Mbps):

Đơn vị tính: Đồng/tháng

STT
Tốc độ kênh
Giá cước
1
56/64Kbps 
33.000
2
128Kbps
66.000
3
256Kbps
99.000
4
512Kbps
165.000
5
 1.024Kbps
330.000
6
 2.048Kbps (2Mbps)
492.000

2. Đối với tốc độ kênh trên 2.048Kbps (2Mbps):
 
2.1. Giá cước đối với tốc độ kênh từ trên 02Mbps đến 50Mbps được tính bằng giá cước tốc độ kênh 02Mbps X bội số tốc độ kênh 02Mbps X 0,8.
 
2.2. Giá cước đối với tốc độ kênh từ trên 50Mbps được tính bằng giá cước  tốc độ kênh 02Mbps X bội số tốc độ kênh 02Mbps X 0,6. 
 
Các mức giá cước quy định tại Thông tư này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2010.