Lĩnh vực quản lý chất lượng dịch vụ

7/10/2009 10:35:18 AM


STT

Văn bản đã ban hành

Ghi chú

1

Quyết định số 33/2006/QĐ-BBCVT ngày 6/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Quy định quản lý chất lượng dịch vụ Bưu chính, Viễn thông

Thay thế Quyết định số 176/2003/QĐ-BBCVT ngày 10/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, mạng và dịch vụ viễn thông.

2

Quyết định số 34/2006/QĐ-BBCVT ngày 6/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Danh mục dịch vụ Viễn thông phải quản lý chất lượng

Thay thế Quyết định số 177/2003/QĐ-BBCVT ngày 10/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Danh mục dịch vụ bưu chính, mạng và dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng.

3

Quyết định số 35/2006/QĐ-BBCVT ngày 6/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Định mức đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông

 

4

Quyết định số 37/2006/QĐ-BBCVT ngày 6/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Đơn giá đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông

 

5

Quyết định số 27/2008/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Thay thế Quyết định số 34/2006/QĐ-BBCVT ngày 6/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Danh mục dịch vụ Viễn thông phải quản lý chất lượng