Thị phần (thuê bao) các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông (Tính đến tháng 12/2010)

10/31/2011 1:33:49 PM


 

(Nguồn: Sách trắng CNTT-TT 2011)