Trả lời kiến nghị đề xuất của địa phương trong lĩnh vực bưu chính (tính đến 30/8/2011)


 

1. Đơn vị kiến nghị: Lào Cai

Nội dung:   Công tác quản lý Tem bưu chính

Ý kiến trả lời:

1. Để thuận tiện trong việc quản lý, kiểm tra, kinh doanh, thu hồi, xử lý, hủy tem bưu chính trên địa bàn tỉnh và theo kiến nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cung cấp các Quyết định phát hành tem mới cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai.
Trong Quyết định phát hành một bộ tem mới có ghi đầy đủ các nội dung: tên bộ tem, tên các mẫu tem trong bộ tem, mã số bộ, mã số mẫu, thời hạn phát hành, giá mặt từng mẫu tem theo Điều 15 của Quy định quản lý tem bưu chính, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).
 
2. Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tem bưu chính, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành: Luật Bưu chính, Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính và Quy định quản lý tem bưu chính, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) và các văn bản hướng dẫn khác.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)