Trả lời kiến nghị đề xuất của địa phương trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông công ích (tính đến 30/6/2011)


 

1. Đơn vị kiến nghị: Điện Biên, Gia Lai, Nghệ An

Nội dung:   Cơ chế chính sách duy trì, phát triển dịch vụ VTCI giai đoạn 2011-2015

Ý kiến trả lời:

- Về Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011- 2015: Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành Dự thảo, đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan (trong đó có các Sở Thông tin và Truyền thông theo Công văn số 1636/BTTTT-KHTC ngày 03/6/2011) trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2011.
- Về đề nghị “hỗ trợ kinh phí thẩm định từ 0.5% lên 0.7% trên tổng giá trị kinh phí xác nhận sản lượng VTCI”: Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp thu, sẽ xem xét trong quá trình thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015.

- Về duy trì thuê bao tại vùng công ích trong giai đoạn liền kề (năm 2011): Trong khi chờ quyết định phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 4470/BTTTT-HKTC ngày 31/12/2010 về việc kết thúc chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010. Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ để giải quyết nội dung này.

2. Đơn vị kiến nghị: Hà Nội

Nội dung:   Công tác thẩm tra sản lượng viễn thông công ích

Ý kiến trả lời:

Ngày 15/6/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 1747/BTTTT-KHTC về việc giải quyết các vướng mắc trong thực hiện thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ dịch vụ VTCI các năm 2008-2010. Trong Công văn này, Bộ Thông tin và Truyền thông giao cho Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam xây dựng biểu mẫu, nội dung yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp để làm căn cứ kiểm tra, xác nhận, nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích. Ngày 23/6/2011 Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đã có Công văn số 293/VTF-TCKT đề nghị doanh nghiệp viễn thông báo cáo số liệu phục vụ nghiệm thu sản lượng và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ các năm 2007-2010 và gửi các Sở Thông tin và Truyền thông. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội căn cứ các văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định và hướng dẫn thực hiện chính sách viễn thông công ích để tiến hành thẩm tra xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam sẽ cùng với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trực tiếp giải quyết cụ thể.

Bộ TT&TT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)