Phê duyệt Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 27/03/2007, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ký ban hành Quyết định số 531/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020.


.

Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 với mục tiêu là nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin đồng thời là cơ sở để tỉnh chỉ đạo phát triển bưu chính, viễn thông thống nhất đồng bộ với quy hoạch của các ngành trong tỉnh là cơ sở để xem xét quyết định đầu tư các dự án, các công trình bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Quy hoạch này làm cơ sở quản lý các doanh nghiệp kinh doanh bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin lập kế hoạch phù hợp với quy hoạch chung của toàn ngành, của tỉnh và nhu cầu thực tế của địa phương.

Nội dung chính Quy hoạch như sau:

* Chỉ tiêu đến năm 2010 như sau:

1. Về Bưu chính:

Đến năm 2010 giảm chỉ tiêu số dân/điểm phục vụ xuống dưới 4000 người/ điểm phục vụ, với bán kính phục vụ bình quân 2,56km. tổng số diểm phục vụ toàn tỉnh đến năm 2010 là 332 điểm.

Mở rộng mạng vận chuyển để nâng cao chất lượng dịch vụ, rút ngắn thời gian phát thư báo và công văn xuống cấp xã. Chú trọng xây dựng điểm bưu điện văn hóa xã ở tất cả những xã chưa có điểm phục vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh, phát triển mạnh đại lý bưu điện.

Dịch vụ bưu chính: phổ cập đa dạng hóa dịch vụ, cung cấp dịch vụ công ích và giảm thời gian phát hành.

2. Về viễn thông và Internet:

Đến năm 2010 dự kiến đạt mật độ sử dụng điện thoại 37,34 máy/100 dân trong đó mật độ điện thoại cố định là 13,16 máy/100 dân và điện thoại di động là 24,18 máy/100 dân, xa lộ thông tin Quốc gia nối tất cả các huyện và nhiều xã trong tỉnh bằng cáp quang hoặc các phương thức truyền dẫn băng rộng khác, có ít nhất 30% số thuê bao có khả năng trung cập internet băng rộng.

3. Về công nghệ thông tin:

Đến năm 2010 ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng môi trường thông tin điện tử thống nhất trong toàn hệ thống quản lý hành chính nhà nước tỉnh và hiện đại hóa hoạt động của Đảng bộ tỉnh, phát triển kinh tế, giáo dục – đào tạo, y tế và văn hóa xã hội. Trong đó chú trọng phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và xây dựng phát triển hạ tầng truyền thông tỉnh Bình Phước.

* Định hướng phát triển đến năm 2020:

1. Định hướng phát triển bưu chính:

Hoàn thiện nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện mạng lưới rộng hơn, phát triển các dịch vụ mới tới nhiều đối tượng khách hàng. Ứng dụng công nghệ thông tin vào bưu chính: các thiết bị chia chọn bưu phẩm, bưu kiện, mở rộng thị trường phát triển mạnh các dịch vụ... Xây dựng các điểm phục vụ đến các điểm dân cư vùng sâu, vùng xa, dự kiến đến năm 2020 toàn tỉnh sẽ có 442 điểm, rút ngắn bán kính phục vụ trên địa bàn tỉnh xuống còn 2,27km/điểm.

2. Định hướng phát triển viễn thông:

Đến năm 2020 dự kiến đạt mật độ sử dụng điện thoại 96,81 máy/100 dân, trong đó mật độ điện thoại cố định là 34,11 máy/100 dân và điện thoại di động là 62,70 máy/100 dân. Phát triển mạng truy nhập quang trong toàn tỉnh theo mô hình mạng NGN đa dịch vụ đảm bảo khách hàng được cung cấp dịch vụ băng rộng và truy nhập đa giao thức và các dịch vụ viễn thông. Thay thế các tuyến cáp đồng đưa xuống cấp xã bằng cáp quang trong giai đoạn 2010-2015. Thông tin di động ứng dụng công nghệ truy nhập vô tuyến băng rộng với các công nghệ WCDMA (3G) hoặc Wimax.

3. Định hướng phát triển công nghệ thông tin:

Đến năm 2020 hoàn thiện nền hành chính điện tử: công dân, doanh nghiệp, thương mại, trường học, bệnh viện, ứng dụng công nghệ thông tin trên thị trường lao động và tìm kiếm việc làm, thị trường thiết bị và dịch vụ khoa học kỹ thuật.

Phương Hoa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)