Sở Bưu chính Viễn thông Quảng Nam tổ chức lớp tập huấn về Tần số vô tuyến điện

(Mic.gov.vn) - 

Phổ tần số vô tuyến điện là nguồn tài nguyên thông tin quý hiếm của quốc gia. Việc sử dụng, khai thác và quản lý phổ tần số vô tuyến điện phải đạt được hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm và bảo vệ được chủ quyền quốc gia. Ngày 16/12/2005, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 336/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia. Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia nhằm phát triển mạng thông tin vô tuyến điện theo hướng hiện đại, đồng bộ và ổn định lâu dài, phù hợp với xu hướng phát triển của quốc tế, đáp ứng các nhu cầu về thông tin phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.


Phổ tần số vô tuyến điện là nguồn tài nguyên thông tin quý hiếm của quốc gia. Việc sử dụng, khai thác và quản lý phổ tần số vô tuyến điện phải đạt được hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm và bảo vệ được chủ quyền quốc gia. Ngày 16/12/2005, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 336/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia. Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia nhằm phát triển mạng thông tin vô tuyến điện theo hướng hiện đại, đồng bộ và ổn định lâu dài, phù hợp với xu hướng phát triển của quốc tế, đáp ứng các nhu cầu về thông tin phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong những năm qua, các đơn vị hữu quan đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp nhằm đưa công tác quản lý máy phát và Tần số vô tuyến điện vào nề nếp, góp phần tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ dân sinh, đảm bảo an toàn thông tin và an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh việc mua bán thiết bị phát sóng vô tuyến điện chưa được quản lý chặt chẽ và công tác tuyên truyền các quy định của Nhà nước về tần số vô tuyến điện đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ngư dân và các chủ phương tiện nghề cá chưa được sâu rộng nên đã nảy sinh nhiều vấn đề cần phải tăng cường công tác quản lý.

Chính vì vậy, cùng với Trung tâm kiểm soát Tần số Vô tuyến điện khu vực III, Sở BCVT Quảng Nam đã kết hợp với chính quyền địa phương các huyện: Duy Xuyên, Núi Thành, Thăng Bình và thị xã Hội An có ngư dân đánh bắt cá và các chủ phương tiện nghề cá xa bờ tổ chức lớp tập huấn trong 4 ngày từ ngày 18 - 21/11/2006 với các nội dung chủ yếu về : Một số qui định và điều kiện kỹ thuật của thiết bị phát sóng vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện đặt trên phương tiện nghề cá; Thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng Tần số và thiết bị phát sóng VTĐ; Một số vấn đề liên quan đến lệ phí cấp giấy phép và phí sử dụng Tần số và hướng dẫn cho gần 500 ngư dân và chủ phương tiện nghề cá sử dụng thiết bị tần số vô tuyến điện theo Qui định của Chính phủ để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có bão xảy ra cho ngư dân vùng biển.

Sở BCVT Quảng Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)