Công đoàn đồng hành cùng nông dân: 53.650 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi gần 285 tỉ đồng

(Mic.gov.vn) - Ngày 26/11 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02/NQLT-TLĐ-NN&PTNT về “Đẩy mạnh phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn 2010 - 2013”.


Nhờ chủ trương chính sách đúng đắn và sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo sâu sát của các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là sự hưởng ứng của đông đảo CNVCLĐ và các cấp công đoàn, thông qua các phong trào thi đua liên kết, hàng triệu cán bộ, CNVCLĐ trong cả nước đã đồng hành cùng nông dân vượt qua khó khăn, thách thức, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Thông qua phong trào thi đua, có nhiều đề tài khoa học, nhiều quy trình sản xuất mới, các giống cây, con đã được ứng dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, giá trị kinh tế, nhờ đó nông nghiệp và nông thôn đã có bước phát triển tích cực. Sau 3 năm, đã có hơn 53.650 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng, làm lợi gần 285 tỉ đồng. Các cấp công đoàn đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức 37.730 lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ, phổ biến mô hình sản xuất mới cho gần 2,6 triệu lượt nông dân... Hoạt động xúc tiến thương mại và liên kết “4 nhà” được đẩy mạnh. Phong trào thi đua xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là thực hiện kiên cố hóa kênh mương, điện, đường, trường, trạm… đạt nhiều kết quả tốt, tạo thế và bước đi vững chắc phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song phong trào thi đua chưa được duy trì liên tục và đều khắp, công tác chỉ đạo phong trào và sự phối kết hợp giữa các ngành, các cấp một số nơi chưa chặt chẽ. Nhiều nơi chưa cụ thể hóa các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương mình nên phong trào thi đua chưa thật sự lan tỏa sâu rộng tới đoàn viên, CNVCLĐ. Việc phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa kịp thời, chưa có sự đầu tư phát triển cách nghĩ, cách làm mới, chưa chú trọng tới công tác tôn vinh, khen thưởng, đặc biệt là khen thưởng các đối tượng lao động trực tiếp. Một số địa phương chưa thành lập được Ban Chỉ đạo phong trào thi đua liên kết theo Nghị quyết liên tịch 02, chưa xây dựng quy chế hoặc chương trình phối hợp...

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất chuyên canh đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân; kinh nghiệm xây dựng mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp; tổ chức thu mua nông sản và xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng cao, phát triển nông nghiệp bền vững; lợi ích từ mô hình “Liên kết 4 nhà” trong sản xuất nông nghiệp…

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết liên tịch 02, trong thời gian tới, các đại biểu thống nhất, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ nhận thức tầm quan trọng của phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa NN&PTNT lồng ghép với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đẩy mạnh phong trào thi đua cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện 11 nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đạt và vượt các yêu cầu tiêu chí nông thôn mới so với tiến độ đề ra. Thi đua phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng kịp thời, đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; tăng cường năng lực của hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, thú y... tạo đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong các khâu giống, quy trình sản xuất, bảo quản chế biến, tiêu thụ... Tăng cường các hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn. Đồng thời tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu tình hình mới, xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh...

Để thực hiện được những nhiệm vụ này, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ NN&PTNT đã đề ra 7 giải pháp chủ yếu. Trong đó đáng chú ý tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong hệ thống tổ chức công đoàn để quán triệt trong Đảng các chủ trương của Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời lựa chọn những nội dung phù hợp khả năng của tổ chức công đoàn để tham gia xây dựng nông thôn mới có hiệu quả...

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ NN&PTNT đã trao Bằng khen tặng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn./. 

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)