Trả lời kiến nghị đề xuất của địa phương trong lĩnh vực kế hoạch - tài chính (tính đến 30/6/2011)


 

1. Đơn vị kiến nghị: Đắk Lắc, Gia Lai, Nghệ An, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Yên Bái

Nội dung:   Hướng dẫn thực hiện Nghị định 102/2009NĐ-CP

Ý kiến trả lời:

Hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành một số thông tư hướng dẫn triển khai Nghị định 102/NĐ-CP như sau:
- Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và Quyết định số 376/QĐ-BTTTT ngày 18/03/2011 đính chính Thông tư 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.
- Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
- Thông tư số 02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
- Thông tư số 28/2010/TT-BTTTT ngày 13/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
- Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử về năng lực quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.
- Thông tư 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án.
- Thông tư số 12/2010/TT-BTTTT ngày 18/05/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin.
- Đối với phần mềm nội bộ để tính giá trị phần mềm vận dụng theo Công văn số 3364/BTTTT-ƯDCNTT ngày 17/10/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn xác định giá trị phần mềm và công văn số 2496/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/08/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi giá trị trọng số BMT tại công văn số 3364/BTTTT-ƯDCNTT ngày 17/10/2008

Trong thời gian tới Bộ sẽ tiếp tục ban hành một số thông tư quy định về định mức như: Thông tư quy định về quản lý chất lượng dự án đầu tư ứng dụng CNTT, v.v.

2. Đơn vị kiến nghị: Bình Định, Gia Lai, Điện Biên, Bình Phước, Long An, Ninh Bình

Nội dung:   Bổ sung mục lục ngân sách nhà nước chi cho các hoạt động sự nghiệp TTTT 

Ý kiến trả lời:

Hiện nay, Bộ Tài chính đã ban hành hệ thống mục lục NSNN tại Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 và các văn bản sửa đổi bổ sung, theo đó lĩnh vực thông tin và truyền thông đã được quy định mã số cụ thể trong mục lục NSNN tại loại 250 - “Thông tin và Truyền thông” và chi tiết các khoản từ 251 đến 279. Vì vậy, đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ mục lục NSNN đã được Bộ Tài chính ban hành, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban nghành liên quan để hạch toán các khoản chi NSNN theo đúng mục lục NSNN đã được Bộ Tài chính ban hành.
Về việc bố trí dự toán chi NSNN riêng cho lĩnh vực thông tin và truyền thông hàng năm năm: Theo quy định của Luật NSNN hiện hành và các văn bản hướng dẫn thì việc phân bổ dự toán ngân sách địa phương thuộc thẩm quyền của HĐND các cấp. Theo đó, chỉ quy định HĐND quyết định chi tiết đối với 02 lĩnh vực theo hướng dẫn của Trung ương là: giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ; đối với các lĩnh vực còn lại, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để quyết định cho phù hợp với định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo UBND trình HĐND các tỉnh phân bổ dự toán NSNN để đảm bảo cho các nhiệm vụ được UBND giao.
Bổ sung mục lục ngân sách nhà nước có khoản chi cho ứng dụng CNTT (Bình Phước):

Việc có khoản chi riêng cho ứng dụng công nghệ thông tin trong mục lục ngân sách nhà nước là một việc hết sức khó khăn. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã nhiều lần làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xin đăng ký vào danh mục chi cho ứng dụng CNTT nhưng cho đến nay hiện chưa có kết quả cụ thể. Việc lập kế hoạch hàng năm chi cho ứng dụng công nghệ thông tin có thể vận dụng Thông tư 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26/5/2008 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước.

3. Đơn vị kiến nghị: Gia Lai, Hà Nội, Yên Bái

Nội dung:   Ban hành bộ định mức, đơn giá xây dựng cơ bản trong lĩnh vực CNTT 

Ý kiến trả lời:

Về trách nhiệm, thẩm quyền xây dựng và ban hành định mức, đơn giá: Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng và ban hành đơn giá trên cơ sở định mức do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Bộ Thông tin và Truyền thông đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng định mức, đơn giá trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; đã ban hành chương trình xây dựng định mức đến hết năm 2011, trong đó có 09 nhiệm vụ định mức đơn giá trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Hiện nay, Bộ chuẩn bị ban hành một số định mức quan trọng trong hoạt động ứng dụng CNTT như: Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm, định mức tạo lập cơ sở dữ liệu, định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

4. Đơn vị kiến nghị: Gia Lai

Nội dung:    Hướng dẫn triển khai kế hoạch hàng năm Chương trình mục tiêu quốc gia "Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo"

                                    Yên bái

Nội dung:   Hướng dẫn, thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí của chương trình "Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo"

Ý kiến trả lời:

Để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở mền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản hướng dẫn như: Văn bản số 499/BTTTT-KHTC; Văn bản số 614/BTTTT-KHTC; Văn bản số 926/KH-BTTTT; Văn bản số 1245/BTTTT-KHTC; ... Đồng thời, hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế quản lý, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở. Vì vậy, đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành liên quan để xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG hàng năm.

5. Đơn vị kiến nghị: Điện Biên

Nội dung:   Hướng dẫn thực hiện Nghị định 83/2009/NĐ-CP 

Ý kiến trả lời:

Nghị định 83/2009/NĐ-CP có nội dung chính là quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

6. Đơn vị kiến nghị: Long An, Trà Vinh

Nội dung:   Hướng dẫn triển khai Quyết định số 800/QĐ-TTg 

Ý kiến trả lời:

Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNMNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, thực hiện phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đang nghiên cứu đề xuất bổ sung, sửa đổi tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực thông tin - truyền thông và xây dựng thông tư hướng dẫn thực hiện.

7. Đơn vị kiến nghị: Nghệ An

Nội dung:   Ban hành quy định việc thu lệ phí thẩm định thiết kế sơ bộ dự án CNTT-TT 

Ý kiến trả lời:

Vận dụng thông tư số 109/2009/TT-BTC

8. Đơn vị kiến nghị: Bắc Cạn, Vĩnh Long 

Nội dung:    Hỗ trợ kinh phí cho các cán bộ tham gia các khóa tập huấn do Bộ tổ chức

Ý kiến trả lời:

Theo quy định của Luật NSNN, thì ngân sách cấp này không được bố trí để thực hiện nhiệm vụ của cấp khác. Theo quy định việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông tin và truyền thông ở địa phương thuộc nhiệm vụ chi của NSĐP. Vì vậy, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh báo cáo UBND các tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện. Đối với việc tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Bộ tổ chức, Bộ vẫn hỗ trợ một số nội dung chi theo đúng quy định của Nhà nước 

9. Đơn vị kiến nghị: Bắc Cạn, Gia Lai

Nội dung:    Hướng dẫn về nội dung đào tạo, tập huấn về chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở

Ý kiến trả lời:

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch - Đầu tư xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở. Sau khi Thông tư được ban hành, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở của các tỉnh.

Đối với việc bồi dưỡng cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở: Năm 2011 Bộ đã trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí cho 21 địa phương để thực hiện nhiệm vụ này. Hiện nay, Bộ đang hoàn chỉnh khung chương trình và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng để các địa phương triển khai thực hiện. Vì vậy, đề nghị các địa phương căn cứ dự toán được giao và khung chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng được Bộ ban hành để tổ chức các lớp đào tạo cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở theo quy định.

10. Đơn vị kiến nghị: Bắc Cạn, Vĩnh Long

Nội dung:    Xây dựng kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực TTTT tại địa phương

Ý kiến trả lời:

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 922/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để các Bộ, ngành, địa phương triển khai. Đối với các địa phương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 cần bao gồm cả lĩnh vực TTTT. Theo phân công, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, Sở TTTT phối hợp đề lồng ghép các nội dung của lính vực TTTT vào Kế hoạch chung theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ TTTT.

11. Đơn vị kiến nghị: Yên Bái

Nội dung:    Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP (tạm dừng các dự án đầu tư ứng dụng CNTT trong năm 2011)

Ý kiến trả lời:

Chính phủ đã có chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các giải pháp kiềm chế lạm phát theo nghị quyết số 11/NQ-CP do đó Bộ không thể có ý kiến với UBND các tỉnh để chỉ đạo thay Nghị quyết của Chính phủ. Các địa phương tùy tình hình cụ thể gửi văn bản cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét.

12. Đơn vị kiến nghị: Quảng Ngãi

Nội dung:    Hướng dẫn sử dụng kinh phí đầu tư cho CNTT không thuộc đối tượng bị điều chỉnh bởi Công văn số 3502/BTC-QLCS ngày 17/3/2011 của Bộ TC

Ý kiến trả lời:

Bộ TC có công văn số số 3502/BTC-QLCS ngày 17/3/2011 hướng dẫn về việc tạm dừng mua sắm ôtô, điều hoà, thiết bị văn phòng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Do đó, nếu kinh phí đầu tư cho CNTT không dùng để mua sắm ôtô, điều hoà, thiết bị văn phòng thì về nguyên tắc là được phép giải ngân. Tuy nhiên, có thể do một số địa phương gặp nhiều khó khăn về kinh phí, cần thiết phải chi cho các nội dung cấp bách khác nên không đầu tư cho CNTT. Về việc này, các Sở TTTT cần báo cáo rõ với UBND tỉnh để có hướng giải quyết 

13. Đơn vị kiến nghị: Bình Phước

Nội dung:    Phần mềm quản lý chung cho tất cả các doanh nghiệp và các Sở trong công tác xác nhận sản lượng

Ý kiến trả lời:

Bộ sẽ chỉ đạo Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam nghiên cứu, triển khai phần mềm quản lý sản lượng dịch vụ viễn thông công ích để dùng chung cho các địa phương

Bộ TT&TT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)