Trả lời kiến nghị của địa phương trong lĩnh vực kế hoạch tài chính


Câu hỏi 1: Đề nghị Bộ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2011 cho các dự án Ngân sách Nhà nước theo đề xuất tại công văn số 1282/VTC-ĐTPT ngày 08/11/2011 của Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC (Tổng Công ty VTC).
Trả lời:
Theo đề nghị của Tổng Công ty VTC, Bộ đã ban hành văn bản số 3423/BTTTT-KHTC ngày 11/11/2011 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2011. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ TTTT đã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2011 theo đề nghị của đơn vị.

Câu hỏi 2: Về việc điều chỉnh, bổ sung các chế độ báo cáo ban hành kèm theo Thông tư 24/2009/TT-BTTTT ngày 23/7/2009 (Bình Thuận).
Trả lời:
Bộ đang xem xét việc cho phép điều chỉnh chế độ báo cáo ban hành kèm theo Thông tư 24/2009/TT-BTTTT và Thông tư 25/2009/TT-BTTTT.
Hướng dẫn điều chỉnh dự kiến rà soát tất cả các mẫu biểu quảng cáo (trong đó có nhóm biểu mã số 04 về hoạt động bưu chính, chuyển phát). Nội dung rà soát dự kiến chủ yếu là các chỉ tiêu của biểu mẫu, phân bổ độ chi tiết, kỳ báo cáo. Đối với chỉ tiêu số lượng thuê bao điện thoại trả trước chia theo cấp tỉnh. Dự kiến sẽ bổ sung trong chế độ báo cáo sửa đổi.
Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính sẽ phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát hoàn thiện trình Lãnh đạo Bộ ban hành văn bản sửa đổi chế độ báo cáo.

Câu hỏi 3: Đề nghị Bộ sớm xây dựng cơ chế phối hợp về vốn đối ứng Trung ương và địa phương để triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo giai đoạn 2011-2015 (Cơ quan Đại diện của Bộ tại TP. Hồ Chí Minh).
Trả lời:
Thực hiện Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở  giai đoạn 2012-2015 và Quyết định 512/QĐ-TTg ngày 29/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ giao dự toán ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG năm 2012, Quyết định 540/QĐ-BKHĐT ngày 03/5/2012, ngày 18/5/2012 về giao mục tiêu, nhiệm vụ và vốn thực hiện Chương trình MTQG năm 2012, ngày 18/5/2012 Bộ TTTT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở năm 2012 và công tác chuẩn bị thực hiện Chương trình giai đoạn 2013 - 2015.
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý cho các dự thảo văn bản hướng dẫn, Bộ TTTT có văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Chương trình năm 2012 và xây dựng các dự án để chuẩn bị thực hiện Chương trình các năm 2013-2015. Tại các văn bản này, Bộ TTTT đã đề nghị các bộ ngành tăng cường lồng ghép, bổ sung vốn cho việc thực hiện các dự án của Chương trình. Tại Hội nghị triển khai văn bản hướng dẫn, Bộ đề nghị ngân sách địa phương bổ sung khoảng 1/3 vốn đối ứng để thực hiện Chương trình tại địa phương. Trong Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình, Bộ sẽ có nội dung đề cập đến trách nhiệm bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình của các địa phương.

Câu hỏi 4: Đề nghị trang bị thêm xe ôtô cho Cơ quan đại diện của Bộ tại TP. Hồ Chí Minh.
Trả lời:
Về hiện trạng ôtô hiện có của Cơ quan đại diện của Bộ: Cơ quan Đại diện đang quản lý 05 xe ôtô, trong đó có 03 xe do VNPT cho mượn; 02 xe Bộ trang bị, bao gồm: 01 xe 5 chỗ phục vụ công tác chung trang bị theo định mức tiêu chuẩn và 1 xe chuyên dùng 16 chỗ.
Theo quy định tại Quyết định 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 thì các đơn vị trực thuộc Bộ thành lập sau ngày Quyết định 59/2007/QĐ-TTg có hiệu lực mà có các chức danh có hệ số phụ cấp từ 0,7 đến dưới mức 1,25 thì được trang bị 01 xe ôtô phục vụ công tác; Cơ quan Đại diện của Bộ tại TP. Hồ Chí Minh là đơn vị được thành lập theo Nghị định 187/2007/NĐ-CP này 25/12/2007, sau thời điểm Quyết định 59/2007/QĐ-TTg có hiệu lực do đó chỉ được trang bị 01 xe ôtô phục vụ công tác chung; Như vậy hiện nay đơn vị đã đủ tiêu chuẩn trang bị xe ôtô phục vụ công tác.

Câu hỏi 5: Đề nghị Bộ chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện dịch vụ Truyền hình Internet 2011 theo thông báo ngày 31/5/2011 của Văn phòng Chính phủ (Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC).
Trả lời:
Thực hiện Công văn 3532/VPCP-HTQT ngày 31/5/2012, Bộ đã phê duyệt kế hoạch điều chỉnh, phê duyệt tạm tính giá trị Hợp đồng và đã giao Cục Quản lý PTTH và TTĐT gia hạn hợp đồng với Tổng Công ty VTC, báo cáo dự toán thực hiện kế hoạch điều chỉnh. Cục Quản lý PTTH và TTĐT đã ký phụ lục bổ sung hợp đồng làm căn cứ cho Tổng Công ty VTC triển khai thực hiện cung ứng dịch vụ năm 2011. Trong năm 2011 Cục đã tạm ứng 17,8 tỷ đồng.
Để giải quyết khó khăn cho Tổng Công ty VTC, ngày 15/6/2011 Bộ đã có văn bản số 1184/BTTTT-KHTC đề nghị Cục Quản lý PTTH và TTĐT trên cơ sở số kinh phí đã được Bộ giao, tiến hành các thủ tục giải ngân ứng tiếp kinh phí cho VTC. Hiện nay, Bộ đang tổ chức thuê thẩm định giá để làm căn cứ cho việc quyết toán năm 2010 và 2011.
Trong khi chờ Đề án Cung ứng dịch vụ sau năm 2011 được phê duyệt, Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho phép Tổng Công ty VTC tiếp tục cung ứng dịch vụ cho đến khi Đề án được duyệt và đấu thầu chọn được nhà cung cấp dịch vụ mới. Đề xuất của Bộ đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Bộ đã giao Cục Quản lý PTTH và TTĐT triển khai.
Về xây dựng đề án thực hiện cung ứng dịch vụ cho giai đoạn sau năm 2011: Bộ đã giao cho Viện Chiến lược CNTT và TT xây dựng các đề án: Đề án cung ứng dịch vụ PTTH trên mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài; Đề án quy hoạch PTTH đối ngoại đến năm 2020. Các đề án này Viện đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành và đang trình Lãnh đạo Bộ xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)