Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của Nhà nước

(Mic.gov.vn) - Ngày 31/7/2009, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã ký ban hành Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của Nhà nước.

Theo đó, Thông tư này quy định việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân dễ dàng khai thác, sử dụng thông tin.
Thông tư quy định: Việc cung cấp thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước trên trang thông tin điện tử phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ bí mật của nhà nước.
Thông tư được áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức sự nghiệp trực thuộc; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan chuyên môn trực thuộc, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, có trang thông tin điện tử. Thông tư khuyến khích các cơ quan, tổ chức không thuộc đối tượng áp dụng nêu trên vận dụng và thực hiện những quy định tại thông tư này một cách phù hợp.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2009.
 

BBT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)