Thành lập Cục Công nghệ Thông tin thuộc Bộ Tư pháp

(Mic.gov.vn) - 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ký Quyết định số 2276/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin. Theo đó, Cục Công nghệ thông tin là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, được thành lập trên cơ sở Trung tâm Tin học của Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành; tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.


Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ký Quyết định số 2276/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin. Theo đó, Cục Công nghệ thông tin là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, được thành lập trên cơ sở Trung tâm Tin học của Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành; tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

Cục có tư cách pháp nhân, có trụ sở tại thành phố Hà Nội, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

Về tổ chức, Cục gồm Cục trưởng, các Cục phó, và các tổ chức trực thuộc gồm: Văn phòng, Phòng Phát triển ứng dụng, Phòng Quản lý cơ sở hạ tầng, Phòng Thông tin điện tử và một đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Kỹ thuật.

Nguồn: Quyết định số 2276/QĐ-BTP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)