Bình Thuận phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước

(Mic.gov.vn) - Theo quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 21/5/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2013 – 2015, định hướng đến năm 2020. Quyết định được phê duyệt nhằm mục đích tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ công dân và hiệu lực quản lý nhà nước của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Lộ trình được chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 1 (2013 – 2015) nhằm đưa tổng số thủ tục hành chính dự kiến cung cấp ở mức độ 3, 4 đến 2015 đạt 42 thủ tục; giai đoạn 2 (đến năm 2020) với mục tiêu sẽ nâng cấp dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 lên mức độ 4, điều chỉnh và đề xuất lộ trình 2016 – 2020 và chú trọng các thủ tục có tần số sử dụng cao trong các lĩnh vực thiết yếu như đất đai, xây dựng, tài nguyên và môi trường.
 
Cũng theo quyết định này, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin cần thiết; chủ trì phối hợp với các sở, ngành địa phương để triển khai thực hiện Lộ trình; theo dõi, đôn đốc triển khai các chương trình, dự án, hạng mục liên quan đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; phối hợp với Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ về kết quả, tiến độ thực hiện và kiến nghị giải quyết vướng mắc; tổ chức việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị cập nhật đầy đủ và đảm bảo đến cuối năm 2013 có 100% các dịch vụ công trong toàn tỉnh có sử dụng biểu mẫu phải đạt mức độ 2 được đăng tải đầy đủ trên trang dịch vụ hành chính công của tỉnh…
 
Để triển khai quyết định này, các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đang thực hiện nhiều giải pháp về hành chính, kỹ thuật công nghệ, tài chính, nhân lực và các cách thức triển khai tổ chức…
 

Bùi Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)