UBND thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT”

(Mic.gov.vn) - Ngày 11/01/2013, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về thông tin tuyên truyền Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT” tại thành phố Cần Thơ. Mục tiêu của kế hoạch là triển khai Đề án tại thành phố Cần Thơ được đồng bộ, đúng tiến độ và đạt hiệu quả, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội; Nâng cao nhận thức về tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về tầm quan trọng của Đề án; tuyên truyền về Đề án gắn với việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố nhằm tạo sự quan tâm, đầu tư, hợp tác cùng phát triển.

Nội dung thông tin tuyên truyền gồm: Tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đề án, vai trò, ý nghĩa và phương thức để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tuyên truyền về nhiệm vụ, trách nhiệm các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp cùng toàn xã hội trong việc triển khai Đề án; Tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực CNTT đáp ứng yêu cầu, góp phần vào sự thành công của Đề án cũng như sự phát triển của ngành CNTT-TT tại thành phố Cần Thơ; Phổ biến các chương trình, giáo trình đào tạo CNTT tiên tiến, về chuẩn kỹ năng CNTT, xếp bậc nhân lực CNTT, các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, ngoại ngữ trong đào tạo nhân lực CNTT; Tuyên truyền về cơ hội học tập và làm việc trong ngành CNTT; Tuyên truyền về các thương hiệu, sản phẩm công nghiệp CNTT của Việt Nam, các hoạt động nổi bật trong lĩnh vực công nghiệp CNTT, những dự án đầu tư lớn từ các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực công nghiệp CNTT; Tổ chức nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực CNTT-TT; Triển khai các chương trình hội nhập quốc tế về CNTT-TT của thành phố…

Công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT” tại thành phố sẽ được triển khai liên tục, đồng bộ, lâu dài thông qua nhiều phương tiện, hình thức với cách thức thể hiện phong phú, sinh động, thiết thực và kịp thời, thể hiện đầy đủ các nội dung cụ thể đã đưa ra.

Các Sở, ban, Ngành và các doanh nghiệp, báo đài phối hợp với Sở TT&TT thành phố Cần Thơ để thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền này.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)