Thủ trưởng các cơ quan đơn vị cần gương mẫu thực hiện việc quản lý, điều hành công việc qua mạng

(Mic.gov.vn) - Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tại Chỉ thị ngày 8/8/2012 về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND yêu cầu các thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn cần gương mẫu thực hiện việc quản lý, điều hành công việc qua mạng; quyết liệt chỉ đạo các cá nhân, đơn vị trong cơ quan sử dụng văn bản điện tử; chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý cấp trên về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị này ở đơn vị…

Trong nội dung Chỉ thị cũng nêu rõ trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; của từng cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai, thực hiện nghiêm các quy định về việc sử dụng văn bản điện tử trong công việc.

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)