Quảng Trị: Tăng cường việc tiếp nhận, phân phối văn bản qua mạng máy tính

(Mic.gov.vn) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quy định về phân phối, tiếp nhận văn bản đến và văn bản ban hành qua mạng máy tính trong nội bộ của các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tỉnh Quảng Trị.

Quy định này nhằm tăng cường, thực hiện việc triển khai việc gửi, nhận văn bản qua mạng máy tính của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị phải sử dụng chung phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được triển khai theo Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 25/10/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị về triển khai sử dụng phần mềm dùng chung để phân phối, tiếp nhận văn bản qua mạng máy tính.

Quy định cũng nêu rõ trách nhiệm của từng bộ phận, đơn vị và quy trình trong việc phân phối văn bản đến, văn bản đi; tiếp nhận văn bản đến, văn bản đi của từng đơn vị.

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)