Lào Cai tăng cường ứng dụng CNTT và sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước

(Mic.gov.vn) - Trong nhiều năm qua, UBND tỉnh Lào Cai đã tăng cường ứng dụng CNTT và thu được những kết quả khả quan. Để thực hiện tốt Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, ngày 12/6/2012, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường ứng dụng CNTT và sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai.

Chỉ thị cũng nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của Lào Cai như được Bộ TT&TT đánh giá triển khai thành công mô hình điểm về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, các hệ thống thông tin thiết yếu đã được triển khai đồng bộ theo khung Chính phủ điện tử, xếp mức khá về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT, đứng top đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Chỉ thị quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị trên địa bàn tỉnh bao gồm các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; Sở TT&TT; văn phòng UBND; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Khoa học và công nghệ; Báo Lào Cai, Đài PT&TH tỉnh.

Một số điểm đáng chú ý của Chỉ thị là các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới toàn thể CBCCVC của đơn vị về tăng cường ứng dụng CNTT; triển khai tốt Nghị định số 64/2007/NĐ-CP trong đó nêu rõ cần tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử có tên miền laocai.gov.vn, sử dụng tối đa tiện ích của phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công văn, tăng cường sử dụng hệ thống giao ban điện tử của tỉnh để họp trực tuyến giữa các đơn vị, tích cực dùng cổng thông tin nội bộ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành nội bộ, tăng cường cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phải bảo đảm các điều kiện để đẩy mạnh ứng dụng CNTT hiệu quả, tiết kiệm trong hoạt động của cơ quan nhà nước; thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, báo cáo tình hình ứng dụng CNTT và sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan nhà nước các cấp phải trực tiếp chỉ đạo ứng dụng CNTT, chịu trách nhiệm trước cấp trên về tình hình triển khai chỉ thị tại đơn vị.

Sở TT&TT chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo để thực hiện hiệu quả chỉ thị này; hướng dẫn xây dựng, thẩm định, trình kế hoạch ứng dụng CNTT, đề xuất giải pháp đảm bảo điều kiện tăng cường ứng dụng CNTT. Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở TT&TT trong công tác tham mưu, tăng cường cập nhật thông tin lên cổng thông tin điện tử của văn phòng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối, tổng hợp các nguồn lực cho các dự án phát triển và ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước. Sở Nội vụ phối hợp với một số đơn vị trong công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch, bổ sung thang điểm xét thi đua khen thưởng đối với tiêu chí về công tác ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước. Sở Khoa học và công nghệ phối hợp với các đơn vị hướng dẫn ứng dụng CNTT. Báo Lào Cai, Đài PT&TH tỉnh xây dựng các chương trình tuyên truyền phù hợp.
 

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)