UBND Thành phố Cần Thơ phê duyệt “Kế hoạch phát triển thông tin và truyền thông thành phố giai đoạn 2011 – 2015”

(Mic.gov.vn) - 100% CBCC trong bộ máy quản lý nhà nước có máy vi tính đảm bảo yêu cầu công việc là một trong những mục tiêu quan trọng trong “Kế hoạch phát triển thông tin và truyền thông thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 – 2015” do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ thực hiện.

Cụ thể, Kế hoạch yêu cầu 90% CBCC từ cấp thành phố đến cấp xã sử dụng thư điện tử thường xuyên;100% CBCC trong bộ máy quản lý nhà nước biết sử dụng máy tính cho công việc. Trong Kế hoạch, UBND thành phố cũng yêu cầu 100% các quận, huyện và 60% sở, ban ngành triển khai phần mềm ứng dụng “một cửa” hiện đại; 100% cơ quan nhà nước được triển khai và sử dụng hệ thống quản lý văn bản, điều hành trong nội bộ và gửi nhận văn bản điện tử thông qua mạng. 100% dịch vụ hành chính công cơ bản trực tuyến được cung cấp tới người dân và doanh nghiệp mức độ 2, 3 (người dân có thể trao đổi thông tin, gửi hồ sơ qua mạng).

Phạm Nga

Sở TT& TT Cần Thơ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)