Bình Phước: Ban hành kế hoạch triển khai đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông tại tỉnh

(Mic.gov.vn) - Ngày 11/07/2011, UBND tỉnh Bình Phước ban hành kế hoạch 86/KH- UBND về việc triển khai đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT- TT) tại tỉnh Bình Phước. Theo đó, phạm vi của kế hoạch bao gồm 4 lĩnh vực: phát triển nguồn nhân lực CNTT; phát triển hạ tầng viễn thông và CNTT; hỗ trợ phổ cập thông tin đến các hộ gia đình và ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.

Theo bản kế hoạch, mục tiêu tổng quát là phát triển nguồn nhân lực CNTT đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, hình thành đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT tại các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện và trong các doanh nghiệp; CNTT và TT là động lực quan trọng góp phần bảo đảm sự tăng trưởng và phát triển bền vững của tỉnh; cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên diện rộng và xây dựng hoàn thiện hệ thông cơ sở hạ tầng.

Mục tiêu cụ thể về nguồn nhân lực CNTT đến năm 2015, tất cả các cơ quan, đơn vị chuyên trách CNTT – TT đạt trình độ từ trung cấp trở lên; đến năm 2020, tất cả các cơ quan, đơn vị chuyên trách CNTT- TT đạt trình độ từ đại học trở lên. Hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2015, hoàn thành mạng băng thông rộng đến các xã, phường, thị trấn, các ấp thuộc 30 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới, kết nối Internet đến tất cả các trường học, phủ sóng thông tin di động băng rộng đến 95% dân cư; đến năm 2020, hoàn thành mạng băng rộng đến 100% số khóm, ấp và phủ sóng thông tin di động đến 100% dân cư…

Các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm: phát triển nguồn nhân lực CNTT; tiếp tục triển khai và hoàn thiện hạ tầng viễn thông và CNTT; xây dựng và triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp để phổ cập thông tin đến các hộ gia đình.

Ngoài ra, các giải pháp thực hiện, kinh phí và các tổ chức thực hiện cũng được nêu chi tiết trong kế hoạch.
 

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)