Lào Cai: Thực hiện các giải pháp duy trì và nâng cao chỉ số về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT- TT

(Mic.gov.vn) - Công tác phát triển và ứng dụng CNTT- TT trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong những năm qua có bước phát triển khích lệ, góp phần đắc lực vào việc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Tuy nhiên việc ứng dụng CNTT- TT trên địa bàn vẫn còn nhiều hạn chế và hiệu quả chưa cao.

Để khắc phục tình trạng trên, nhằm duy trì và nâng cao chỉ số về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT- TT của tỉnh năm 2011, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

Thủ trưởng các đơn vị là người chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai các ứng dụng CNTT tại đơn vị mình; nhận thức đúng lợi ích các phần mềm ứng dụng trong công việc, đẩy mạnh ứng dụng phần mềm ứng dụng trong quản lý, điều hành, gương mẫu trong việc ứng dụng các phần mềm trong giải quyết công việc. Chỉ đạo các cán bộ, công chức, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên ngành là Sở Thông tin và truyền thông trong việc triển khai các phần mềm ứng dụng CNTT và các chương trình đào tạo nguồn nhân lực CNTT-TT được phê duyệt.

Thành lập Tổ biên tập làm nhiệm vụ duy trì, cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử; cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính đã được công bố theo tiến độ của đề án 30, phấn đấu năm 2011 số dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên đạt tỉ lệ cao (trên 90%); đẩy mạnh việc sử dụng và sử dụng có hiệu quả các dịch vụ công mức độ 3 đã được triển khai để phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức khác có liên quan.

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình thường xuyên duy trì và sử dụng cổng thông tin điện tử tác nghiệp; tăng cường sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc và tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử đã được cấp theo định dạng (…@laocai.gov.vn) để nhận văn bản giữa các cơ quan, đơn vị và trao đổi công việc giữa các cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả triển khai công việc. Thực hiện gửi văn bản vào địa chỉ thư điện tử, giảm phát hành văn bản giấy.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lào Cai còn giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị của tỉnh là Sở Thông tin và truyền thông, Sở nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở kế hoạch và đầu tư, Báo Lào Cai và Đài phát thanh- truyền hình tỉnh để thực hiện tốt các giải pháp duy trì và nâng cao chỉ số về mức độ sẵn sang cho phát tiển và ứng dụng CNTT- TT của tỉnh.

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)