Quy định thành lập và hoạt động của Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

(Mic.gov.vn) - Nhằm đáp ứng công tác quản lý nhà nước về hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh, ngày 22/01/2010, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về Quy định thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Quy định gồm 3 chương, 9 điều, quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên của các báo TW và các địa phương khác hoạt động thường trú trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Theo đó các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí TW và các địa phương khác khi hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh phải được sự đồng ý bằng văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo Quy định, trưởng cơ quan đại diện và phóng viện thường trú có quyền được hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của Luật Báo chí và các văn bản pháp luật liên quan khác; được cung cấp thông tin, đăng phát thông tin và tham gia xử lý thông tin theo quy định của pháp luật; được tạo điều kiện khai thác thông tin đối với các sự kiện, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm trong phạm vi tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí; được tham dự các kỳ họp, các hội nghị theo quy định của UBND tỉnh. Đồng thời, Trưởng cơ quan đại diện và phóng viện thường trú có trách nhiệm phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí; chấp hành các định hướng tuyên truyền, các quy định về hoạt động báo chí của tỉnh Đăk Nông trên cơ sở quy định của pháp luật; đưa tin trung thực, chính xác, kịp thời và có ý thức xây dựng đối với các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương; phát hiện và đề xuất các giải pháp để xử lý các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đăk Nông; tham gia các buổi giao ban báo chí hàng tháng, hàng quý đầy đủ và nghiêm túc; hàng quý phải báo cáo kết quả hoạt động đến cơ quan quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương (Sở Thông tin và Truyền thông).

Trách nhiệm của các cơ quan quản lý hoạt động của cơ quan đại diện và phóng viên thường trú:

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và quyết định tiếp nhận việc đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú của cơ quan báo chí; tham mưu cho UBND tỉnh quy hoạch phát triển và ban hành các quy chế, cơ chế quản lý các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Đăk Nông; tổ chức khen thưởng đột xuất hoặc định kỳ các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú có thành tích xuất sắc đối với địa phương; thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra, xử phạt và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo trong các hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hội Nhà báo Đăk Nông có trách nhiệm tập hợp các phóng viên đang làm việc tại cơ quan đại diện và phóng viên thường trú tham gia sinh hoạt tổ chức Hội Nhà báo tỉnh Đăk Nông; bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí và bảo vệ quyền lợi của phóng viên các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú.

Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú hoạt động; đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh quản lý hoạt động của phóng viên các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú theo quy định của pháp luật.
 

Nguyễn Phượng – Sở TTTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)