Tăng cường vai trò của Thông tấn xã Việt Nam tại Bình Định trong tình hình mới

(Mic.gov.vn) - Vừa qua, UBND tỉnh Bình Định ban hành Văn bản số 3740/UBND-VX về việc thực hiện Chỉ thị số 1441-CT/TTg về tăng cường vai trò của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trong tình hình mới.

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện để Phân xã TTXVN tại Bình Định thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thông tấn Nhà nước; chủ động và ưu tiên cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác cho TTXVN về đối nội và đối ngoại; tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh; sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nhằm đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến với đông đảo nhân dân một cách nhanh chóng, chính xác.

Đồng thời các cơ quan báo chí trong tỉnh có trách nhiệm sử dụng nguồn tin chính thống của TTXVN theo đúng quy định hiện hành. Đối với những tin, tài liệu, văn kiện chính thức, các cơ quan báo chí phải sử dụng nguyên bản; trong trường hợp trích dẫn không được làm sai lệch nội dung thông tin; các trường hợp khác cần biên soạn ngắn gọn nhưng phải đảm bảo tính toàn diện, trung thực. Ngoài ra, các tổ chức và cá nhân sử dụng thông tin trên các ấn phẩm của TTXVN như một kênh thông tin của Chính phủ nhằm tiếp thu những quan điểm chính thống của Đảng và Nhà nước về các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, phổ biến kiến thức, nâng cao dân trí, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
 

Huy Phúc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)