Sở TT&TT Yên Bái: Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước 9 tháng năm 2009

(Mic.gov.vn) - Theo Báo cáo số 59/BC-STTTT, 9 tháng đầu năm 2009, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã chủ động tham mưu, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh phát triển đúng định hướng, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Bấm nút khai trương Cổng thông tin điện tử Yên BáiToàn tỉnh Yên Bái hiện có 2 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát với 200 điểm phục vụ; 6 doanh nghiệp viễn thông với tổng số 645.871 thuê bao điện thoại; 35 doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin; 23/30 cơ quan hành chính có mạng LAN; 6 cơ quan đã được cài đặt, hướng dẫn sử dụng chuyển giao phần mềm quản lý công văn và điều hành tác nghiệp; 3 cơ quan báo chí địa phương; 3 cơ quan thường trú, đại diện báo Trung ương; 01 Trung tâm Truyền hình cáp và Internet thuộc Điện lực Yên Bái; 9 Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, thị xã, thành phố; 172 Đài Truyền thanh cơ sở; 07 trang thông tin điện tử được cấp phép; 22 bản tin; 03 cơ sở in được cấp phép hoạt động ngành in; 02 đơn vị phát hành báo chí; 02 đơn vị phát hành sách.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2006-2010 định hướng đến năm 2020; Phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tần số trên địa bàn tỉnh; Tổ chức thẩm định hồ sơ, kế hoạch xây dựng, lắp đặt trạm BTS của các doanh nghiệp; Hướng dẫn các doanh nghiệp quy trình, thủ tục, hồ sơ xin cấp phép sử dụng tần số đối với hệ thống truyền thanh không dây cấp xã, phường theo yêu cầu của Cục Tần số.

Bên cạnh đó, đã tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ hàng quý với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông; Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tăng cường công tác bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin và thực hiện tốt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; Kiểm tra việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho người dân sử dụng dịch vụ, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích cho các doanh nghiệp viễn thông tham gia cung ứng VTCI; Triển khai thực hiện Quyết định số 903/QĐ-BTTTT ngày 30/06/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông  phê duyệt kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích các năm 2009 và 2010; Tiến hành phân bổ và thông báo cho các doanh nghiệp được đặt hàng chỉ tiêu phát triển mới thuê bao điện thoại cố định, thuê bao Internet cho cá nhân, hộ gia đình thuộc vùng được cung cấp dịch vụ VTCI trên địa bàn tỉnh; Thẩm định, trình UBND tỉnh kế hoạch bổ sung xây dựng 10 trạm BTS của Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội vào Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông; Hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông tham gia thực hiện cung ứng dịch vụ viễn thông công ích thực hiện áp dụng định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009 – 2010.

Công tác quản lý Nhà nước về Công nghệ thông tin tiếp tục được tăng cường. 9 tháng qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành việc xây dựng đề cương, dự toán cho dự án điều chỉnh Quy hoạch Công nghệ thông tin tỉnh Yên Bái; Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 2 văn bản quy phạm pháp luật là: Quy định về sử dụng Internet trong các cơ quan đơn vị và Quy định quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh; Triển khai hoàn tất kế hoạch tuyên truyền ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2009 theo Quyết định số 329/2009/QĐ-UBND; xây dựng 3 kế hoạch (Đào tạo nguồn nhân lực CNTT năm 2010; Phát triển lĩnh vực CNTT trong kế hoạch phát triển ngành giai đoạn 2011-2015; Tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành CNTT trên địa bàn tỉnh năm 2009); Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch bồi dưỡng ứng dụng Công nghệ thông tin cho cán bộ công chức năm 2009; Thẩm định kế hoạch mua sắm, nâng cấp mạng LAN của các đơn vị; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng, thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước năm 2010; Phối hợp triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT, tiếp tục tiến hành triển khai thực hiện hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp; Tổng hợp, báo cáo về hiện trạng ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh về Ban chỉ đạo CNTT quốc gia phục vụ việc đánh giá chỉ số ICT Index năm 2008.
Đặc biệt, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp hoàn thành việc xây dựng Cổng giao tiếp điện tử và Hệ thống thư điện tử của tỉnh; Tiếp nhận bàn giao công nghệ quản trị Cổng; cấp tài khoản thư cho các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh; Tổ chức tập huấn cho ban biên tập các trang thành viên Cổng giao tiếp điện tử tỉnh; Cài đặt và hướng dẫn 04 sở thực hiện phần mềm quản lý công văn và điều hành tác nghiệp góp phần quan trọng vào công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa công sở của tỉnh.

9 tháng qua, công tác quản lý nhà nước về báo chí – xuất bản luôn được Sở Thông tin và Truyên thông chú trọng thực hiện. Qua đó, đã thường xuyên theo dõi, kiểm tra lưu chiểu và quản lý các hoạt động tuyên truyền trên báo chí, bản tin, trang thông tin điện tử; Đọc lưu chiểu hơn 250 ấn phẩm báo chí, tài liệu không kinh doanh với tổng số hơn 10.000 trang; Xây dựng 09 thông báo tình hình hoạt động báo chí – xuất bản trên địa bàn tỉnh; Phối hợp tổ chức 03 hội nghị giao ban báo chí hàng quý; Rà soát, tổng hợp danh sách người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn của các cơ quan hành chính nhà nước gửi các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; Soạn thảo 62 công văn trong đó có 56 công văn hướng dẫn thông tin tuyên truyền và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, 06 công văn nhắc nhở những vi phạm pháp luật về báo chí, xuất bản; Xây dựng 05 Kế hoạch thông tin tuyên truyền, 10 báo cáo chuyên ngành.

Từ đầu năm đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đang thực hiện 2 quy hoạch về lĩnh vực báo chí – xuất bản là: Quy hoạch phát triển Báo chí - Xuất bản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 – 2015, định hướng đến năm 2020 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt vào cuối tháng 10 năm 2009 và Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống phát thanh – truyền hình tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Tham mưu xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 3 văn bản quy phạm pháp luật là: Chỉ thị chấn chỉnh hoạt động in, photocopy trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quy chế quản lý, sử dụng Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Yên Bái; Quy chế xuất bản Bản tin trên địa bàn tỉnh.

Đối với hoạt động cấp phép lĩnh vực báo chí – xuất bản, Sở đã hướng dẫn, thẩm định và đề nghị cấp 26 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; cấp, đổi 7 giấy phép xuất bản bản tin; cấp 01 giấy phép hoạt động in và 03 giấy phép in gia công vàng mã xuất khẩu ra nước ngoài; Thẩm định và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp bổ sung Thẻ nhà báo năm 2009 cho 20 phóng viên, biên tập viên Báo Yên Bái, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ về bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành, cải cách thủ tục hành chính….

Công tác thanh, kiểm tra tiếp tục được tăng cường. 9 tháng đầu năm 2009, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra các đại lý kinh doanh dịch vụ Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2009 tới UBND huyện, thị xã, thành phố; Triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp, thành lập đoàn thanh tra cung cấp và sử dụng dịch vụ điện thoại di động trả trước theo Thông tư liên tịch số 22/2009/TT-BTTTT ngày 24/6/2009 của Bộ TTTT; Phối hợp kiểm tra về thị trường xuất bản phẩm trong dịp Tết Kỷ Sửu; hoạt động in, photocopy trên địa bàn thành phố Yên Bái và kiểm tra các xuất bản phẩm vi phạm Pháp lệnh Dân số; Tham gia các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành do Công an tỉnh, Chi cục quản lý thị trường tổ chức. Sở đã thực hiện tốt việc giải quyết các đơn khiếu nại của người dân và chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý việc sử dụng internet, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn; tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc phát tán văn hóa phẩm có nội dung vi phạm các quy định của pháp luật; thống kê danh sách các điểm bán SIM điện thoại di động trả trước trên địa bàn huyện, thị, thành phố.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tốt chức năng là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh; Thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng phần mềm quản lý số liệu bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin”; Triển khai phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ PCLB năm 2009; Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2009; Tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn thảo.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và hoàn thành tốt kế hoạch được giao, trong 3 tháng cuối năm, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm là: Tăng cường các hoạt động quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông; Phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý IV năm 2009 khối Kinh tế và Hội nghị giao ban định kỳ với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị duy trì và phát triển Cổng giao tiếp điện tử và Hệ thống thư điện tử của tỉnh; Triển khai thực hiện kế hoạch cài đặt phần mềm quản lý công văn và điều hành tác nghiệp; Phối hợp công bố Quy hoạch phát triển Báo chí – Xuất bản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 – 2015, định hướng đến năm 2020; Hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống phát thanh – truyền hình tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Hoàn thành rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông giai đoạn 2006 - 2015 định hướng đến năm 2020; Thực hiện đúng tiến độ Dự án Điều chỉnh Quy hoạch Công nghệ thông tin tỉnh Yên Bái; Cấp, đổi, thu hồi giấy phép theo chức năng, nhiệm vụ của sở; Phối hợp thanh tra tần số năm 2009; Thực hiện tốt các công việc hàng tháng như: Ra thông báo tình hình hoạt động báo chí – xuất bản; Báo cáo tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; Xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích cho các doanh nghiệp....
 

Bích Ngọc - Sở TT&TT Yên Bái

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)