Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam làm việc với 3 huyện miền núi: Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Quyết định số 155/QĐ-STTTT ngày 10/4/2009 của Giám đốc Sở TT&TT Quảng Nam về thành lập Đoàn công tác của Sở, làm việc về lĩnh vực thông tin và truyền thông tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, vừa qua, Đoàn công tác Sở TT&TT Quảng Nam đã có 2 ngày làm việc với 3 huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam là Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang nhằm nắm bắt thực trạng và trao đổi giải pháp củng cố, phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông của các huyện trong thời gian tới.


Thực hiện Quyết định số 155/QĐ-STTTT ngày 10/4/2009 của Giám đốc Sở TT&TT Quảng Nam về thành lập Đoàn công tác của Sở, làm việc về lĩnh vực thông tin và truyền thông tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, vừa qua, Đoàn công tác Sở TT&TT Quảng Nam đã có 2 ngày làm việc với 3 huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam là Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang nhằm nắm bắt thực trạng và trao đổi giải pháp củng cố, phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông của các huyện trong thời gian tới.

Cùng làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các huyện, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND các huyện và phòng VHTT, phòng Tài nguyên và Môi trường, Đài Truyền thanh - phát lại Truyền hình, Viễn thông và Bưu điện của 3 huyện. Tại các buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn các huyện, Viễn thông và Bưu điện các huyện đã báo cáo tình hình hoạt động về lĩnh vực thông tin và truyền thông trong thời gian qua và những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị cần được tháo gỡ trong thời gian đến.

Nhìn chung, trên địa bàn 3 huyện, các điểm kinh doanh dịch vụ sách, báo, in lưới, in lụa, trang thông tin điện tử cá nhân chưa có; dịch vụ photocoppy, Internet ít và chưa được thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động. Các Đài Truyền thanh - phát lại Truyền hình do kinh phí được giao hằng năm ít nên công tác bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị của Đài chưa được thường xuyên, chế độ trả tiền nhuận bút viết tin chưa cao nên chất lượng nội dung thông tin còn thấp. Công tác ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các huyện chưa được quan tâm. Đối với quỹ Viễn thông Công ích, các phòng VHTT chưa tham mưu lãnh đạo huyện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách này đến với mọi người dân trên địa bàn. Hoạt động bưu chính nhìn chung đảm bảo các tuyến đường thư, tuy nhiên điểm hoạt động Bưu điện văn hóa xã doanh thu thấp, lương nhân viên không đảm bảo mức tối thiểu, thậm chí có những điểm ngưng hoạt động.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi giữa các phòng chuyên môn của huyện, đại diện các phòng chuyên môn của Sở đã giải đáp những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền quản lý cùng ý kiến phát biểu của lãnh đạo các huyện. Đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Giám đốc Sở, chủ trì các buổi làm việc đã kết luận và giải đáp những kiến nghị của huyện. Theo đó đ/c yêu cầu các huyện khắc phục những thiếu sót nêu trên, tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa phương. Các cơ quan chức năng tại địa phương cần thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động của các điểm kinh doanh dịch vụ sách, báo, photocoppy và Internet; các Đài Truyền thanh - phát lại truyền hình cần tuân thủ pháp luật về vấn đề sản xuất chương trình phát hình; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của nhà nước đến với mọi người dân. Về lĩnh vực ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện cần phải được quan tâm đúng mức, khẩn trương đưa trang thông tin điện tử của các huyện đi vào hoạt động và tích hợp các chương trình điều hành, quản lý công việc, báo cáo số liệu, chương trình thực hiện cơ chế một cửa, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo qua mạng tiến đến triển khai cơ quan điện tử, chính quyền điện tử theo chủ trương của Chính phủ và của tỉnh. Giao cho trung tâm Viễn thông – CNTT Quảng Nam phối hợp với các phòng VHTT tư vấn kế hoạch xây dựng chương trình, đề án về lĩnh vực thông tin và truyền thông của huyện hỗ trợ các phần mềm nói trên, chương trình địa phương phát tiếng C’tu… Đối với việc quản lý trạm BTS của các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn huyện, giao cho phòng BCVT tham mưu văn bản phân cấp quản lý trạm BTS loại 2, giao cho các phòng VHTT huyện phối hợp với các ngành liên quan huyện, các doanh nghiệp trước khi xây dựng cần phải thống nhất địa điểm về báo cáo Sở để thống nhất chủ trương cấp phép. Qua đây, Sở cũng đồng ý chủ trương tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực CNTT đặt tại huyện và giao cho Trung tâm VT-CNTT phối hợp với các phòng VHTT tổ chức các lớp này. Đồng thời giao cho các phòng chuyên môn thuộc Sở có văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông cho các phòng VHTT huyện để triển khai, thực hiện.

Hoàng Thị Thanh Trúc – Sở TT&TT Quảng Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)