Tin hoạt động của Sở TT&TT Bắc Giang

(Mic.gov.vn) - 

* Sở làm việc với các huyện, thành phố

* Công đoàn Sở tổ chức học tập Nghị quyết TƯ 7 và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2008


* Sở làm việc với các huyện, thành phố

* Công đoàn Sở tổ chức học tập Nghị quyết TƯ 7 và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2008

Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang làm việc với các huyện, thành phố

Trong tháng 10/2008 Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức làm việc với 10/10 huyện, thành phố trong tỉnh về tình hình thực hiện công tác thông tin và truyền thông năm 2008 và dự kiến kế hoạch năm 2009, về tổ chức, biên chế và ban hành chức năng, nhiệm vụ của phòng Văn hoá - thông tin các huyện, thành phố.

Từ đầu năm đến nay, UBND các huyện, thành phố đã quan tâm chỉ đạo lĩnh vực thông tin và truyền thông song đây là lĩnh vực mới, trước đây chưa có cơ quan quản lý nhà nước, khi mới có ở huyện, thành phố giao cho phòng Hạ tầng kinh tế, nay lại chuyển sang phòng Văn hoá - thông tin nên còn nhiều hạn chế: quản lý nhà nước về CNTT, bưu chính, viễn thông, Internet, tần số VTĐ, báo chí - xuất bản còn rất yếu, nhiều phòng Văn hoá - thông tin chưa hiểu được nhiệm vụ, chưa nắm được mối quan hệ giữa phòng với các đơn vị quản lý như đài truyền thanh huyện, bưu điện huyện, các doanh nghiệp kinh doanh viễn thông trên địa bàn…; tổ chức bộ máy chưa ổn định, nhiều huyện chưa bố trí được cán bộ chuyên trách CNTT, đa số cán bộ theo dõi lĩnh vực thông tin và truyền thông chưa có chuyên môn, vừa không đúng với quy định của tỉnh, vừa không thể hoàn thành được nhiêm vụ; một số huyện chưa ban hành chức năng, nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ quản lý lĩnh vực thông tin và truyền thông cho phòng Văn hoá - thông tin.

Tại các buổi làm việc, sau khi trao đổi, thảo luận Sở Thông tin và Truyền thông đã thống nhất với các huyện, thành phố một số nhiệm vụ cần triển khai đến hết năm 2008 và năm 2009 như sau: Trước mắt các huyện và thành phố quan tâm ban hành ngay quy định chức năng nhiệm vụ cho phòng Văn hoá - thông tin, ban hành quy chế hoạt động, mối quan hệ công tác cho phòng; lĩnh vực thông tin và truyền thông nằm trong phòng Văn hoá - thông tin cấp huyện có 15 nhiệm vụ, do vậy cần phải bố trí 1 lãnh đạo phòng phụ trách và 1 cán bộ trực tiếp theo dõi lĩnh vực thông tin và truyền thông, cả 2 người này cần bố trí có chuyên môn trình độ đại học thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, trong đó 1 đại học CNTT. Giao cho phòng Văn hoá - thông tin triển khai ngay nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn, nắm và giúp UBND huyện chỉ đạo việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan và các xã; quản lý, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số VTĐ, kiểm tra chấn chỉnh những sai phạm của các đại lý Internet trên địa bàn.

Về kế hoạch năm 2009, Sở cũng đã gợi ý các huyện, thành phố cần triển khai công việc trên 2 lĩnh vực: 1.Về CNTT: Đầu tư xây dựng mạng đáp ứng việc gửi nhận văn bản điện tử đến tất cả các cơ quan thuộc cả khối huyện uỷ - uỷ ban và các cơ quan của TW, tỉnh đóng trên địa bàn, đến các xã, phường; triển khai ứng dụng CNTT cho hệ thống dịch vụ công (phòng một cửa của huyện), tiến tới đến các xã, phường; đẩy mạnh xây dựng cơ quan điện tử, đưa phần mềm Netoffice vào điều hành và quản lý văn bản ở tất cả các phòng ban, giảm tối đa việc sử dụng văn bản giấy; triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu. 2. Về bưu chính, viễn thông: Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng và phát triển hạ tầng, trạm BTS để tất cả các địa phương trong huyện có điện thoại và có Internet băng thông rộng (ADSL); huyện có kế hoạch phối hợp với bưu điện nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm Bưu điện văn hoá xã nhằm phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.

Công đoàn Sở TT&TT Bắc Giang tổ chức học tập Nghị quyết TƯ 7 và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2008

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ công đoàn viên chức tỉnh, ngày 24/10/2008, Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang đã tổ chức học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTƯ khoá X gồm: Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH; Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Là Sở mới được thành lập, trên 95% CCVC có trình độ Đại học trở lên, trên 70% là đoàn viên thanh niên, do vậy 2 Nghị quyết về công tác thanh niên và xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đã được đồng chí Chủ tịch công đoàn (là báo cáo viên) quán triệt khá kỹ và liên hệ nhiều thực tiễn để mọi người dễ tiếp thu. Đối với Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cũng được mọi người trong lớp học thảo luận sôi nổi vì hầu hết cán bộ, CCVC trong Sở đều xuất thân từ nông nghiệp, nông dân và nhiều người hiện nay vẫn ở nông thôn.
  
Sau khi học xong các Nghị quyết, công đoàn Sở đã triển khai công tác quý IV gồm một số nhiệm vụ chính là: triển khai nghiên cứu, học tập các Nghị quyết Hội nghị TƯ 7; quán triệt Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong Doanh nghiệp; tổng kết 13 năm thực hiện Luật lao động. Phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ X diễn ra tháng 11/2008; tổ chức 2 buổi giao lưu văn nghệ và thi đấu cầu lông giữa các đơn vị trong Sở; thực hiện tốt các cuộc vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn báo số 6, ủng hộ quỹ mái ấm công đoàn, quỹ vì người nghèo; tổ chức cho nữ công sơ kết thi đua 3 năm giỏi việc nước, đảm việc nhà; kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10; làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn cho Chi bộ phát triển đảng; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và làm tốt công tác bình xét thi đua cuối năm 2008.

Ngụy Phan Sơn – Sở TT&TT Bắc Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)