Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá tổ chức Tập huấn nghiệp vụ Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin cho cán bộ Phòng công thương các Huyện, Thị, Thành phố.

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 17/8/2007, Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá tổ chức Tập huấn nghiệp vụ Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin cho cán bộ Phòng công thương các Huyện, Thị xã, Thành phố.


Ngày 17/8/2007, Sở Bưu chính, Viễn thông Thanh Hoá tổ chức Tập huấn nghiệp vụ Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin cho cán bộ Phòng công thương các Huyện, Thị xã, Thành phố.

Nội dung Tập huấn gồm có: Tuyên truyền, phổ biến Nghị định 64/2007/NĐ-CP và thông qua Dự thảo Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước (CQNN) tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2007-2010; Hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT; Hướng dẫn việc xây dựng dự toán chi Ngân sách Nhà nước cho ứng dụng và phát triển CNTT năm 2008 theo công văn số 1500/BBCVT-KHTC ngày 12/7/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Mục tiêu cụ thể của Dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các CQNN tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2007-2010: Phấn đấu đến năm 2010, đảm bảo trên 50% các văn bản của CQNN từ cấp huyện trở lên được lưu chuyển trên mạng, giảm thiểu việc sử dụng giấy tờ; hầu hết cán bộ, công chức nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện có điều kiện khai thác, trao đổi, xử lý thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho công việc. Từ năm 2008, văn bản phục vụ cuộc họp của UBND tỉnh được cung cấp dưới dạng văn bản điện tử cho các đại biểu; Từ năm 2010 một số cuộc họp của UBND tỉnh có thể được thực hiện trên môi trường mạng. Trong giai đoạn 2008-2010 phấn đấu cung cấp tối thiểu 5 dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 phù hợp với quá trình thực hiện cải cách hành chính của tỉnh…

Việc xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT tại địa phương phải gắn với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư và thực hành tiết kiệm, tiến hành đồng bộ, gắn chặt với quá trình quản lý hành chính, đảm bảo sự tương thích trong hoạt động và quy định an toàn bảo mật. Trong xây dựng dự toán chi Ngân sách Nhà nước cho ứng dụng và phát triển CNTT, trước hết phải đánh giá được hiện trạng ứng dụng và phát triển CNTT tại cơ quan hoặc địa phương. Bên cạnh đó, cần đánh giá và tổng hợp tình hình bố trí và thực hiện chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp ứng dụng và phát triển CNTT bao gồm: các dự án đầu tư cho CNTT, số dự án đã đầu tư về CNTT của cơ quan, năm đầu tư, tổng kinh phí đầu tư và nguồn vốn ngân sách; nêu những thuận lợi và khó khăn về việc đầu tư, phân tích rõ những khó khăn và tồn tại….Trên cơ sở đó, xây dựng Kế hoạch đầu tư ứng dụng và phát triển CNTT.

Hội nghị còn tập trung giải đáp một số vấn đề về: Công tác quản lý trong việc xây dựng các trạm BTS, ảnh hưởng của sóng điện từ tới sức khoẻ của người dân.

NK

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)