Sở BCVT Trà Vinh tổ chức thanh tra diện rộng về hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ điện thoại Internet trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện công văn số 886/BBCVT-TTra ngày 02/05/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc thanh tra diện rộng về hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ điện thoại Internet. Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Trà Vinh đã ký Quyết định số 33/QĐ-SBCVT , ngày 18/06/2007 về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ điện thoại Internet, các loại thẻ điện thoại, các loại thiết bị viễn thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, gồm các ngành tham gia như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh.


Thực hiện công văn số 886/BBCVT-TTra ngày 02/05/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc thanh tra diện rộng về hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ điện thoại Internet. Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Trà Vinh đã ký Quyết định số 33/QĐ-SBCVT , ngày 18/06/2007 về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ điện thoại Internet, các loại thẻ điện thoại, các loại thiết bị viễn thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, gồm các ngành tham gia như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh.
 
Mục đích, yêu cầu của đợt thanh tra diện rộng này là nhằm để ngăn chặn kịp thời, phát hiện xử lý hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ điện thoại Internet, các hành vi làm giả, sửa đổi thẻ điện thoại, thẻ Internet phone; nắm được tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình cung cấp dịch vụ và yêu cầu sử dụng điện thoại Internet trên địa bàn tỉnh, làm cho mọi doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có ý thức trong hoạt động kinh doanh, thực hiện đúng các quy định của nhà nước về hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ điện thoại Internet, kinh doanh các loại thẻ điện thoại kể cả thẻ điện thoại Internet, thiết bị viễn thông trên địa bàn tỉnh; lập lại trật tự trong hoạt động kinh doanh về lĩnh vực cung cấp, sử dụng dịch vụ điện thoại Internet đi vào nề nếp, hạn chế thiệt hại về kinh tế cho Nhà nước.

Đợt thanh tra diện rộng về hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ điện thoại Internet trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được tiến hành kể từ ngày 03/07/2007 đến 30/09/2007.

Nguyễn Văn Tư

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)