Ban hành Thông tư “Ban hành quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông”

(Mic.gov.vn) - Ngày 30/7/2012, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son vừa ký ban hành Thông tư số 13/2012/TT-BTTTT “Ban hành quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông”.

Quy định được ban hành kèm Thông tư này quy định về kiểm tra văn bản QPPL trong lĩnh vực TT&TT và xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành trong lĩnh vực TT&TT.

Quy định gồm 7 chương, 33 điều. Những nội dung chính quy định: tự kiểm tra và xử lý văn bản do Bộ TT&TT, các tổ chức thuộc Bộ TT&TT ban hành; kiểm tra và xử lý văn bản theo thẩm quyền; các hình thức xử lý văn bản trái pháp luật; nghĩa vụ, quyền của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản…

Việc kiểm tra văn bản được tiến hành nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kịp thời đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Nội dung kiểm tra văn bản là việc xem xét, đánh giá và kết luận về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2012.

Xem toàn văn Thông tư tại đây
 

BBT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)