Bộ TT&TT ban hành “Quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước”

(Mic.gov.vn) - Ngày 11/08/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 23/2011-BTTTT về “Quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước”. Đối tượng áp dụng của Thông tư này là các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, vận hành, sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước tại Trung ương, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Thông tư, quản lý và vận hành mạng chuyên dùng phải đảm bảo khai thác hiệu quả tài nguyên mạng máy tính và nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước. Mạng chuyên dùng được quản lý, vận hành tập trung, thống nhất được rà soát kiểm tra, đánh giá định kỳ để đảm bảo an toàn, bảo mật và tính sẵn sàng trong quá trình vận hành, sử dụng và đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, liên tục (24h trong một ngày và 7 ngày trong tuần).

Danh mục dịch vụ cung cấp trên Mạng chuyên dùng:

1. Các dịch vụ truyền số liệu và thuê kênh riêng sử dụng công nghệ kết nối mạng riêng ảo (VPN) gồm:
a) Dịch vụ Intranet IP/MPLS VPN;
b) Dịch vụ Extranet IP/MPLS VPN;
c) Dịch vụ Internet IP/MPLS VPN;
d) Dịch vụ IP VPN truy nhập từ xa;
đ) Dịch vụ VPN liên kết giữa các nhà cung cấp.

2. Dịch vụ hội nghị truyền hình.

3. Các dịch vụ giá trị gia tăng gồm:
a) Dịch vụ truy nhập Internet;
b) Dịch vụ trung tâm dữ liệu;
c) Dịch vụ cho thuê chỗ trên máy chủ mạng;
d) Dịch vụ máy chủ mạng;
đ) Dịch vụ máy chủ thư điện tử;
e) Dịch vụ thoại VoIP.

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chỉ đạo và hướng dẫn, ban hành giá cước, thanh tra kiểm tra và xử lý các đơn vị sử dụng Mạng chuyên dùng. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông có trách nhiệm bảo đảm các yêu cầu về ung lượng, tốc độ, chất lượng dịch vụ và an toàn thông tin của Mạng chuyên dùng; xây dựng và công bố các quy định về quản lý; chỉ đạo viễn  thông các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tình hình khai thác, sử dụng Mạng chuyên dùng tại địa phương với Sở TT&TT...

Về sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin trên Mạng chuyên dùng, các thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước được truyền tải trên Mạng chuyên dùng phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo quy định của pháp luật về viễn thông, CNTT và lưu trữ.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2011.

 


 

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)